{Châu Ki?t Luân

Châu Ki?t Luân

Tên khai sinh: Châu Ki?t Luân

Tên Khác: Jay Chou, Chu ??ng

Ngày sinh: 18.1.1979

Nơi sinh: Lâm Kh?u, huy?n ?ài B?c, ?ài Loan,Trung Hoa Dân qu?c

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý: Kung Fu Bóng R?

B??c ?i vào di?n xu?t ???c xem nh? là m?t b??c ?i không t??ng cho Châu. Giáo viên anh v?n c?a anh ?ã ngh? r?ng anh ch? có kh? n?ng ?óng m?t s? ít nhân v?t, và ??o di?n c?a T?m tr?o Châu Ki?t Luân (Hidden Track, 2003) ?ã nói r?ng tính cách cá nhân c?a Châu s? không giúp Châu tr? thành m?t di?n viên chuyên nghi?p. Trong n?m 2005, Châu vào vai chính trong b? phim Initial D v?i hai m?c ?ích: Kh?i ??u s? nghi?p di?n viên, và gia t?ng danh ti?ng c?a mình v?i các khán gi? Nh?t. B? phim ???c vi?t d?a trên m?t b? truy?n cùng tên, trong ?ó Châu Ki?t Luân vào vai Fujiwara Takumi, m?t tay ?ua xe có tài n?ng, ng??i hi?m khi bi?u l? c?m xúc c?a mình. M?t s? ng??i xem phê bình di?n xu?t ôn hòa c?a anh, trong khi nhi?u ng??i khác c?m th?y r?ng anh ?ã di?n xu?t r?t t? nhiên, nh?ng ch? vì tính cách nh?ng v?t khá gi?ng b?n thân anh. Tài n?ng di?n xu?t c?a Châu ?ã giúp anh giành ???c gi?i Di?n viên m?i xu?t s?c nh?t t?i Gi?i Kim Mã và Gi?i th??ng ?i?n ?nh H?ng Kông. Châu tham gia m?t vai ph? trong b? phim bom t?n n?m 2006, Hoàng Kim Giáp và ?ã gây ???c r?t nhi?u s? chú ý v?i các nhà phê bình Trung Qu?c. S? tham gia c?a Châu trong b? phim này ???c công b? trong m?t bu?i h?p báo riêng v?i bu?i h?p báo c?a Châu Nhu?n Phát, C?ng L?i và các di?n viên khác. Châu th? hi?n nhân v?t Hoàng t? Jai, m?t hoàng t? tham v?ng và c?ng là m?t v? t??ng c?a quân ??i Hoàng gia v?i tính cách t??ng tr?ng cho "Hi?u", m?t trong nh?ng ph?m ch?t c? ?i?n Trung Hoa. Hoàng Kim Giáp ???c công chi?u trên kh?p th? gi?i, ?ây là l?n ??u tiên khán gi? B?c M? bi?t ??n Châu v?i t? cách m?t di?n viên ?i?n ?nh. Di?n xu?t c?a Châu ???c gi?i phê bình Trung Qu?c ?ánh giá có c? "thi?u tính ph?c t?p" cho ??n "có th? ch?p nh?n ???c"nh?ng l?i ???c tán d??ng nhi?t li?t t? nh?ng khán gi? ph??ng Tây. V?i vai di?n trong Hoàng Kim Giáp, Châu ???c ?? c? di?n viên ph? hay nh?t trong Gi?i th??ng ?i?n ?nh H?ng Kông. Trong b? phim n?m 2008, Kung Fu Dunk, Châu vào vai m?t võ sinh Kung Fu. B? phim có doanh thu h?n 100 tri?u t? (kho?ng 14.7 tri?u USD). Châu th? hi?n nhân v?t Kato trong The Green Hornet, ??o di?n b?i Michel Gondry và phát hành tháng 1 n?m 2011, sau khi di?n viên H?ng Kông Châu Tinh Trì rút kh?i dàn di?n viên chính. B? phim thu ???c 228 tri?u USD trên toàn th? gi?i. MTV Networks';;; NextMovie.com named him one of the ';;;Breakout Stars to Watch for in 2011

Phim Châu Ki?t Luân


Bạn Đã Xem Chưa ?

Gotoubun No Hanayome

28 view

12/12 Tập
One Room

127 view

12/12 Tập
B-project: Kodou Ambitious

100 view

12/12 Tập
Attack On Titan - Shingeki No Kyojin Bd

176 view

25/25 Tập
Sword Art Online Movie: Ordinal Scale

60 view

Movie
Tenshi No 3p!

187 view

12/12 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru: Washio Sumi No Shou Movie 1 - Tomodachi

30 view

Movie 2/2
Battle Girl Project

77 view

8/?? Tập
Aikatsu Stars! Movie

58 view

Movie
Tokimeki Memorial: Only Love

236 view

25/25 Tập
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

143 view

26/26 Tập
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

62 view

Movie