{Christian Bale

Christian Bale

Tên khai sinh: Christian Bale

Tên Khác: Christian Charles Philip Bale

Ngày sinh: 30.1.1974

Nơi sinh: Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, United Kingdom

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Christian Bale sinh ngày 30 tháng 1 n?m 1974 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Christian Bale b?t ??u tham gia di?n xu?t t? n?m lên 9 tu?i trong m?t m?c qu?ng cáo ng? c?c ? Anh,và ??c bi?t Christian Bale ???c bi?t ??n v?i r?t nhi?u tài l? anh có th? s? d?ng nhi?u gi?ng nói cho nhi?u vai di?n khác nhau, có l? vì t? nh? Christian Bale ?ã s?ng nhi?u n?i ? Anh, B? ?ào Nha và M?, tr??c khi thành công phim Batman anh ch? tham gia ?óng nh?ng phim nh? không chính quy. Christian Bale hóa thân thành công r?t nhi?u vai di?n t? m?t k? tâm th?n b?n ho?n ??n nh?ng vai ng??i hùng trong phim hành ??ng và ???c ?ánh r?t cao kh? n?ng di?n xu?t này c?a anh và tr??c ?ó anh c?ng t?ng tr?i qua m?t kho?ng th?i gian dài trong ngành ?i?n ?nh ?? có m?t s? nghi?p t?a sáng. L?n ??u tiên Christian Bale ra m?t khán gi? là n?m 1987 trong phim ?? Ch? M?t Tr?i. Vai di?n c?c k? thành công và ?n t??ng ??n m?c H?i ??ng phê bình phim Qu?c gia c?a M? ?ã ph?i ??t riêng m?t gi?i th??ng Di?n xu?t xu?t s?c nh?t c?a m?t thi?u niên ?? trao cho Christian Bale. ?úng ra trong kho?ng th?i gian ?ó anh ?ã ??t ???c r?t nhi?u thành công và s? n?i ti?ng nh?ng anh ?ã b? l? r?t nhi?u vai di?n và ch? tham gia ?óng nh?ng vai nh?. Mãi ??n n?m 2000 anh m?i chính th?c tr? l?i v?i làng ?i?n ?nh và thu hút l?i s? quan tâm c?a khán gi? nh?ng ng??i yêu ?i?n ?nh trên toàn th? gi?i. Trong nam ?ó anh ?ã nh?n vai k? tâm th?n h?t s?c b?nh ho?n này ?ã ?em ??n cho Bale vô s? l?i ng?i khen t? nh?ng nhà phê bình ?i?n ?nh danh ti?ng nh?t th? gi?i. Và ?ây c?ng là b??c ngo?t then ch?t ??a Christian Bale quay l?i và ghi tên mình vào danh sách các di?n viên hàng ??u c?a Hollywood. ?? ??t ???c thành công nh? ngày hôm nay anh ?ã ph?i hy sinh và c? g?ng r?t nhi?u, có khi vì vai di?n bu?c lòng anh ph?i làm cho mình t?ng cân ho?c xu?ng cân m?t cách nhanh ch?ng có khi lên xu?ng kho?ng 30kg và nh?ng l?n ?ó vai di?n c?a anh ???c ?ánh giá r?t cao và ?em l?i ?n t??ng r?t sâu s?c trong lòng ng??i hâm m?. N?m 2011Christian Bale ?ã b?t khóc sau khi giành ???c gi?i Nam di?n ph? su?t s?c nh?t t?i l? trao gi?i Oscar
Phim Christian Bale


Bạn Đã Xem Chưa ?

Dance With Devils

454 view

12/12 Tập
Toaru Majutsu No Index Movie: Endymion No Kiseki

127 view

Full
Sword Art Online: Extra Edition

126 view

Movie
Eromanga-sensei

351 view

12/12 Tập + OVA
Onegai Twins

963 view

12/12 Tập + OVA
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

741 view

26/26 Tập
Đế Vương Công Lược

454 view

20/?? Tập
Busou Shoujo Machiavellism

381 view

12/12 Tập
School Rumble Ss2

602 view

26/26 Tập + OVA
Akagami No Shirayuki-hime Ss2

336 view

12/12 Tập
Nagi No Asukara

314 view

26/26 Tập
One Room 2nd Season

182 view

12/?? Tập