{C?ng L?i

C?ng L?i

Tên khai sinh: C?ng L?i

Tên Khác: C?ng L?i

Ngày sinh: 31.12.1965

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.64m

Vai diễn đáng chú ý:

C?ng L?i là m?t n? di?n viên Hoa ng? n?i ti?ng, sinh ra và l?n lên t?i Trung Qu?c, cô sinh ngày 31 tháng 12 n?m 1965.Cô ?ã k?t hôn v?i m?t cong dân Singapore và hi?n nay cô là m?t công dân Singapore. S? nghi?p c?a cô phát tri?n t?t ??p có s? góp công l?n c?a d?o di?n Tr??ng Ngh? M?u. ??c m? lúc còn nh? c?a C?ng L?i là tr? thành m?t ca s? nh?ng cô l?i tr? thành m?t di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng không ch? ? châu á mà còn ? th? gi?i. Cô và ??o di?n Tr??ng Ngh? M?u có m?i quan h? kh?n khích t? lúc còn ?i h?c, và nh? vào ?ó c?ng là c? h?i có nh?ng vai chính ??u tiên trong nh?ng ngày ??u ho?t ??ng ngh? thu?t c?a C?ng L?i. Nh?ng vai di?n c?a cô t?o ???c ?n t??ng sâu s?c trong lòng khán gi?. Tên tu?i c?a C?ng L?i ngày càng ???c t?a sáng h?n v?i nhi?u gi?i th??ng trong và ngoài n??c. C?ng L?i ?ã nh?n gi?i N? di?n viên chính xu?t s?c nh?t c?a Liên hoan phim Qu?c t? Venice l?n th? 49. Ngoài ??o di?n Truong Ngh? M?u ra cô còn tham gia các phim c?a ??o di?n Tr?n kh?i ca và nh?n gi?i Cành c? vàng trong Liên hoan phim Cannes và C?ng L?i ???c nh?n gi?i New York Film Critics - m?t gi?i qu?c t? kh?i ??u cho ch?ng ???ng r?ng rõ trong cu?c ??i cô. C?ng L?i danh d? ???c m?i làm ban giám kh?o Liên hoan Cannes 5 l?n làm Ch? t?ch Ban giám kh?o t?i các Liên hoan Venice và Tokyo. ?? có ???c thành công r?c r? C?ng L?i ?ã ph?i tr?i qua m?t th?i gian dài n? l?c và rèn luy?n, kinh nghi?m cô ?ã tr?i qua ?áng ???c n? ph?c và xúng ?áng cho các di?n viên khác nôi theo và h?c h?i...
Phim C?ng L?i


Bạn Đã Xem Chưa ?

Devil May Cry

46 view

12/12 Tập
Chaos Child

65 view

12/12 Tập
Working!! Ss4

122 view

13/13 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

66 view

Trailer ( Lina )
kyoukai No Rinne Ss3

114 view

13/?? Tập
Berserk 2016

62 view

12/12 Tập
Isshuukan Friends

121 view

12/12 Tập
Kimi No Suizou Wo Tabetai

27 view

Full
OVERLORD III

28 view

13/13 Tập
Prison School Bd

175 view

12/12 Tập + OVA
Gotoubun No Hanayome

28 view

12/12 Tập
Hinako Note

228 view

12/12 Tập