{Harrison Ford

Harrison Ford

Tên khai sinh: Harrison Ford

Tên Khác: Harrison Ford

Ngày sinh: 13.1.1942

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Harrison Ford sinh ngày 13 tháng 7 n?m 1942, là m?t di?n viên n?i ti?ng Hoa k? t?ng ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng. N?m 1960 sau khi t?t nghi?p trung h?c ông thi ??u vào tr??ng ?i?n ?nh và sao khi t?t nghi?p ông c?ng nh? bao nhiêu ng??i khác nh?n vai di?n v?i m?c l??ng th?p, ông tham gia ?óng nhiêu phim h?n ?? có thêm thu nh?p nh?ng v?n v?t v? và c? c?c, chán n?n ông ?ã theo h?c ngh? m?c ?? có cái mà s?ng, lúc ?ó thi tho?ng ông c?ng tham gia ?óng phim cho ?? nh? ngh?. N?m 2005 vô tình ông nh?n ???c k?ch b?n c?a George Lucas nh?ng ông không nh?n l?i ngay mà ?òi giá r?t cao, ?ó là m?t c? h?i l?n ??i v?i Harrison Ford, ông ?ã ?ánh li?u v?n may c?a mình nh?ng c?ng nh? vào lòng t? tin ??a ra giá cao c?a mình mà ông ?ã thuy?t ph?c ???c George Lucas và c? nhà s?n xu?t phim. Harrison Ford ?ã th? hi?n r?t thành công vai di?n, Harrison Ford ?ã ?? l?i ?n t??ng l?n trong lòng khán gi? dù ch? là m?t vai ph?. Không nh?ng th?, dù không ph?i là tuýp anh hùng m?u m?c nh?ng Han Solo c?a Harrison Ford v?n ??ng th? 14 trong danh sách 200 nhân v?t ?i?n ?nh v? ??i nh?t c?a Vi?n ?i?n ?nh M?. Và chính s? n? l?c c?a  Harrison Ford ?ã làm cho tên tu?i c?a ông g?n ch?t v?i khán gi?. N?m 1997, Ford ???c x?p th? nh?t trong top 100 ngôi sao ?i?n ?nh m?i th?i ??i. Ông c?ng có 5 b? phim ???c ch?n vào Vi?n l?u tr? phim qu?c gia. 
Phim Harrison Ford


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tamako Market

77 view

12/12 Tập
Knight's & Magic

91 view

13/13 Tập
Princess Principal

109 view

12/12
Dragon Ball Super

280 view

99/?? Tập
Onegai Twins

600 view

12/12 Tập + OVA
Isshuukan Friends Specials

28 view

05/12 Tập
Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai! Ss1

68 view

12/12 Tập
Gabriel Dropout

54 view

12/12 Tập +2 OVA
School Rumble Ss2

84 view

26/26 Tập + OVA
Dragon Ball Z - Movies

52 view

9/9 Tập
Clockwork Planet

77 view

12/12 Tập
Skirt No Naka Wa Kedamono Deshita

151 view

12/12 Tập