{H? H?nh Nhi

H? H?nh Nhi

Tên khai sinh: H? H?nh Nhi

Tên Khác: H? H?nh Nhi

Ngày sinh: 6.11.1979

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

H? H?nh Nhi sinh ngày 6 tháng 11 n?m 1979 là di?n viên ??c quy?n c?a TVB. Lúc nh? cô ?ã ???c ?u8a sang anh qu?c du h?c, cô t? h?c cách ch?m sóc mình và c?ng nh? v?y c? tr? thành m?t ng??i c?ng c?i, có s?c ch?u ??ng không bi quan ch? d?a vào b?n thân không d?a vào ng??i khác ?? s?ng. N?m 1999 cô ?ã tham gia cu?c thi Hoa H?u H?ng Kông và ??t gi?i Á h?u 2. Và c?ng t? ?ó cô ký h?p ??ng ??c quy?n v?i TVB c?ng vì v?y mà cô b? ngay vi?c h?c c?a mình. Sau khi gia nh?p vào làng gi?i trí H? h?nh Nhi ?ã h?c cách thay ??i b?n thân mình ti?p nh?n ng??i khác. Lúc m?i vào ngh? di?n xu?t c?a H? H?nh NHi r?t t? không d??c nhi?u s? chú ý. Nh?ng th?i gian sau này cô ?ã có nh?ng b??c ti?n tri?n rõ r?t, tên tu?i c?a cô c?ng d?n ???c nhi?u ng??i bi?t ??n. 14 n?m trong ngh? H? H?nh Nhi tr?i qua bi?t bao nhiêu vui bu?n c?c kh? và cho ??n ngày hôm nay cô càng mu?n kh?ng ??nh và ti?n xa h?n m?t con ng??i yêu ngh? không bao gi? lùi b??c...
Phim H? H?nh Nhi


Bạn Đã Xem Chưa ?

Dragon Ball Gt

242 view

64/64 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

29 view

13/13 Tập
Spiritpact

71 view

22/?? Tập
Eldlive

45 view

12/12 Tập
Hand Shakers

78 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

6 view

1 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

33 view

12/20 Tập
One Punch Man

78 view

12/12 Tập
Gin No Guardian

74 view

12/12 Tập
Hayate No Gotoku! Ova

3 view

03/03 Tập
Akibas Trip

50 view

13/13 Tập
Atom: The Beginning

38 view

12/12 Tập