{Hu?nh Hi?u Minh

Hu?nh Hi?u Minh

Tên khai sinh: Hu?nh Hi?u Minh

Tên Khác: Hoàng Hi?u Minh

Ngày sinh: 13/11/1977

Nơi sinh: Thanh ??o, S?n ?ông, Trung Qu?c.

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Tân Máu Nhu?m B?n Th??ng H?i

Hu?nh Hi?u Minh t?ng h?c t?i h?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh cùng nh?ng ng??i b?n nh? Tri?u Vy hay Tr?n Khôn. Anh ?? góp m?t trong c? hai b? phim bom t?n k? ni?m qu?c khánh Trung Hoa là Phong thanh và ??i nghi?p ki?n qu?c. Hu?nh Hi?u Minh t?ng nh?n nhi?u gi?i th??ng nh? gi?i Ngh? s? c?a n?m 2008, ngh? s? toàn n?ng, nam ngh? s? th?i trang c?a n?m, di?n viên ???c yêu thích nh?t TQ n?m 2010 (gi?i DMA c?a ?i?n ?nh.net). G?n ?ây là gi?i th??ng Minh tinh công th? (ngh? s? ho?t ??ng xã h?i và công chúng) và ông hoàng c?a qu?ng cáo TQ. Là "Trung Qu?c ?? nh?t m? nam", "Ti?u sinh c? trang" do khán gi? và ng??i hâm m? bình ch?n. N?m 2007, anh b?t ??u s? nghi?p ca hát và thu ???c m?t s? thành công nh?t ??nh. Bài hát "th? ng??i t?t" (thu âm v?i Tri?u Vy) c?a anh ?ã ???c ch?n là bài hát c?a n?m. M?t ?i?m ??c bi?t là anh r?t hay hát ca khúc ch? ?? trong nh?ng b? phim do mình tham gia nh? Tân b?n Th??ng H?i, Phong thanh, tình yêu thù h?n hay Th?n ?iêu hi?p l?...M?i quan h? tình c?m c?a anh và Angela Baby ch? là tin ??n, Hi?n gi? Hi?u Minh ch?a h? lên ti?ng th? nh?n s? vi?c.
Là m?t con ng??i ?áng khâm ph?c b?i ngh? l?c cùng s? chuyên nghi?p trong công vi?c. Ngoài nh?ng gi?i th??ng ?ã nêu bên d??i, anh còn ???c g?i v?i m?t tên g?i thân m?t là Soái ca (Soái: ??p). Vì di?n m?o c?a mình, Hi?u Minh t?ng b? nghi ng? là ?ã t?ng ph?u thu?t th?m m?! Nh?ng thi?t ngh?, t? m?t "hoa d?ng m? nam" tr? thành m?t ngh? s? có nhi?u c?ng hi?n cho s? nghi?p ?i?n ?nh n??c nhà, không th? coi t?t c? m?i thành công c?a anh ??u ?o v? ??p trai mang l?i. Hu?nh Hi?u Minh là m?t trong s? ít nh?ng ngh? s? ???c tuyên d??ng nhi?u nh?t c?a Trung Qu?c. Anh làm vi?c v?i s? nhi?t tình, tính k? lu?t cao và h?t mình vì công vi?c. Trong l?n quay Th?n ?iêu hi?p l?, có quãng th?i gian anh ?óng liên t?c và không ng? 5 ngày ?êm, khi ?ó anh ch? s? n?u mình ch?p m?t thì s? làm châm ti?n ?? quay c?a c? ?oàn. S? c? g?ng c?a anh ?ã ???c công nh?n. Sau Th?n ?iêu hi?p l?, anh ti?p t?c kh?ng ??nh mình trong siêu ph?m Tân b?n Th??ng H?i. Vai di?n H?a V?n C??ng c?a anh ?ã t?o ra d?u ?n riêng so v?i Châu Nhu?n Phát (1980)...
Hi?n nay, Hu?nh Hi?u Minh là minh tinh ki?m ti?n gi?i b?c nh?t trong gi?i ngh? s? Hoa ng?. Anh s? h?u m?t b? s?u t?p xe ô tô g?m hai chi?c Mercedes, m?t chi?c BMW, m?t SUV, m?t Lincoln và m?i nh?t là m?t chi?c Lamborghini màu tr?ng. Anh c?ng m?i thành l?p m?t công ty riêng. Câu nói mà anh hay dùng ?? d?n dò b?n thân và các fans là "Nói ít ?i, làm vi?c nhi?u lên. Tôi không ph?i ng??i gi?i nh?t, nh?ng tôi là ng??i n? l?c nh?t".
Là di?n viên n?i ti?ng s? 1 t?i Trung Qu?c, anh n?i tiêng qua các b? phim t?ng gây sóng gió trên ?ài truy?n hình c?a Châu Á nh?: Th?n ?iêu ??i hi?p(2006), Tân L?c ??nh Ký(2008) và hi?n nay anh v?n ?ang trên con ???ng ngh? thu?t c?a mình. Là con ng??i cá tính m?nh m? nên luôn là th?n t??ng c?a các n? sinh Châu Á, anh hi?n v?n ?ang ??c thân và ?ang gây nhi?u tiêng ??n v? vi?c h?n hò v?i n? ng??i m?u di?n viên ANGELA BABY
Phim Hu?nh Hi?u Minh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Clockwork Planet

141 view

12/12 Tập
Hinomaruzumou

153 view

24/24 Tập
Yuru Yuri Ss2

75 view

12/12 Tập
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

57 view

12/12 Tập
Clannad

849 view

24/24 Tập
Yama No Susume Ss2

131 view

24/24 Tập + Ova
Haikyuu!! 2nd Season

173 view

25/25 Tập
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

97 view

12/12 Tập
Masamune-kun No Revenge

123 view

12/12 Tập
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

93 view

12/12 Tập
Elsword: El Lady

119 view

12/12 Tập
Kore Wa Zombie Desu Ka Ss2

220 view

10/10 Tập