{Hu?nh Hi?u Minh

Hu?nh Hi?u Minh

Tên khai sinh: Hu?nh Hi?u Minh

Tên Khác: Hoàng Hi?u Minh

Ngày sinh: 13/11/1977

Nơi sinh: Thanh ??o, S?n ?ông, Trung Qu?c.

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Tân Máu Nhu?m B?n Th??ng H?i

Hu?nh Hi?u Minh t?ng h?c t?i h?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh cùng nh?ng ng??i b?n nh? Tri?u Vy hay Tr?n Khôn. Anh ?? góp m?t trong c? hai b? phim bom t?n k? ni?m qu?c khánh Trung Hoa là Phong thanh và ??i nghi?p ki?n qu?c. Hu?nh Hi?u Minh t?ng nh?n nhi?u gi?i th??ng nh? gi?i Ngh? s? c?a n?m 2008, ngh? s? toàn n?ng, nam ngh? s? th?i trang c?a n?m, di?n viên ???c yêu thích nh?t TQ n?m 2010 (gi?i DMA c?a ?i?n ?nh.net). G?n ?ây là gi?i th??ng Minh tinh công th? (ngh? s? ho?t ??ng xã h?i và công chúng) và ông hoàng c?a qu?ng cáo TQ. Là "Trung Qu?c ?? nh?t m? nam", "Ti?u sinh c? trang" do khán gi? và ng??i hâm m? bình ch?n. N?m 2007, anh b?t ??u s? nghi?p ca hát và thu ???c m?t s? thành công nh?t ??nh. Bài hát "th? ng??i t?t" (thu âm v?i Tri?u Vy) c?a anh ?ã ???c ch?n là bài hát c?a n?m. M?t ?i?m ??c bi?t là anh r?t hay hát ca khúc ch? ?? trong nh?ng b? phim do mình tham gia nh? Tân b?n Th??ng H?i, Phong thanh, tình yêu thù h?n hay Th?n ?iêu hi?p l?...M?i quan h? tình c?m c?a anh và Angela Baby ch? là tin ??n, Hi?n gi? Hi?u Minh ch?a h? lên ti?ng th? nh?n s? vi?c.
Là m?t con ng??i ?áng khâm ph?c b?i ngh? l?c cùng s? chuyên nghi?p trong công vi?c. Ngoài nh?ng gi?i th??ng ?ã nêu bên d??i, anh còn ???c g?i v?i m?t tên g?i thân m?t là Soái ca (Soái: ??p). Vì di?n m?o c?a mình, Hi?u Minh t?ng b? nghi ng? là ?ã t?ng ph?u thu?t th?m m?! Nh?ng thi?t ngh?, t? m?t "hoa d?ng m? nam" tr? thành m?t ngh? s? có nhi?u c?ng hi?n cho s? nghi?p ?i?n ?nh n??c nhà, không th? coi t?t c? m?i thành công c?a anh ??u ?o v? ??p trai mang l?i. Hu?nh Hi?u Minh là m?t trong s? ít nh?ng ngh? s? ???c tuyên d??ng nhi?u nh?t c?a Trung Qu?c. Anh làm vi?c v?i s? nhi?t tình, tính k? lu?t cao và h?t mình vì công vi?c. Trong l?n quay Th?n ?iêu hi?p l?, có quãng th?i gian anh ?óng liên t?c và không ng? 5 ngày ?êm, khi ?ó anh ch? s? n?u mình ch?p m?t thì s? làm châm ti?n ?? quay c?a c? ?oàn. S? c? g?ng c?a anh ?ã ???c công nh?n. Sau Th?n ?iêu hi?p l?, anh ti?p t?c kh?ng ??nh mình trong siêu ph?m Tân b?n Th??ng H?i. Vai di?n H?a V?n C??ng c?a anh ?ã t?o ra d?u ?n riêng so v?i Châu Nhu?n Phát (1980)...
Hi?n nay, Hu?nh Hi?u Minh là minh tinh ki?m ti?n gi?i b?c nh?t trong gi?i ngh? s? Hoa ng?. Anh s? h?u m?t b? s?u t?p xe ô tô g?m hai chi?c Mercedes, m?t chi?c BMW, m?t SUV, m?t Lincoln và m?i nh?t là m?t chi?c Lamborghini màu tr?ng. Anh c?ng m?i thành l?p m?t công ty riêng. Câu nói mà anh hay dùng ?? d?n dò b?n thân và các fans là "Nói ít ?i, làm vi?c nhi?u lên. Tôi không ph?i ng??i gi?i nh?t, nh?ng tôi là ng??i n? l?c nh?t".
Là di?n viên n?i ti?ng s? 1 t?i Trung Qu?c, anh n?i tiêng qua các b? phim t?ng gây sóng gió trên ?ài truy?n hình c?a Châu Á nh?: Th?n ?iêu ??i hi?p(2006), Tân L?c ??nh Ký(2008) và hi?n nay anh v?n ?ang trên con ???ng ngh? thu?t c?a mình. Là con ng??i cá tính m?nh m? nên luôn là th?n t??ng c?a các n? sinh Châu Á, anh hi?n v?n ?ang ??c thân và ?ang gây nhi?u tiêng ??n v? vi?c h?n hò v?i n? ng??i m?u di?n viên ANGELA BABY
Phim Hu?nh Hi?u Minh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Omoide No Marnie

30 view

Movie
Shinreigari: Ghost Hound

33 view

22/22 Tập
Re:zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

86 view

25/25 Tập
Sword Art Online Ii Bd

143 view

24/24 Tập
Clannad After Story

197 view

25/25 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

33 view

13/13 Tập
Boku No Hero Academia Ss2

67 view

25/25 Tập
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

39 view

12/12 Tập
Makeruna!! Aku No Gundan!

20 view

12/12 Tập
Akibas Trip

50 view

13/13 Tập
Centaur No Nayami

47 view

12/12 Tập
Sakura Quest

88 view

25/25 Tập