{Hu?nh Hi?u Minh

Hu?nh Hi?u Minh

Tên khai sinh: Hu?nh Hi?u Minh

Tên Khác: Hoàng Hi?u Minh

Ngày sinh: 13/11/1977

Nơi sinh: Thanh ??o, S?n ?ông, Trung Qu?c.

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Tân Máu Nhu?m B?n Th??ng H?i

Hu?nh Hi?u Minh t?ng h?c t?i h?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh cùng nh?ng ng??i b?n nh? Tri?u Vy hay Tr?n Khôn. Anh ?? góp m?t trong c? hai b? phim bom t?n k? ni?m qu?c khánh Trung Hoa là Phong thanh và ??i nghi?p ki?n qu?c. Hu?nh Hi?u Minh t?ng nh?n nhi?u gi?i th??ng nh? gi?i Ngh? s? c?a n?m 2008, ngh? s? toàn n?ng, nam ngh? s? th?i trang c?a n?m, di?n viên ???c yêu thích nh?t TQ n?m 2010 (gi?i DMA c?a ?i?n ?nh.net). G?n ?ây là gi?i th??ng Minh tinh công th? (ngh? s? ho?t ??ng xã h?i và công chúng) và ông hoàng c?a qu?ng cáo TQ. Là "Trung Qu?c ?? nh?t m? nam", "Ti?u sinh c? trang" do khán gi? và ng??i hâm m? bình ch?n. N?m 2007, anh b?t ??u s? nghi?p ca hát và thu ???c m?t s? thành công nh?t ??nh. Bài hát "th? ng??i t?t" (thu âm v?i Tri?u Vy) c?a anh ?ã ???c ch?n là bài hát c?a n?m. M?t ?i?m ??c bi?t là anh r?t hay hát ca khúc ch? ?? trong nh?ng b? phim do mình tham gia nh? Tân b?n Th??ng H?i, Phong thanh, tình yêu thù h?n hay Th?n ?iêu hi?p l?...M?i quan h? tình c?m c?a anh và Angela Baby ch? là tin ??n, Hi?n gi? Hi?u Minh ch?a h? lên ti?ng th? nh?n s? vi?c.
Là m?t con ng??i ?áng khâm ph?c b?i ngh? l?c cùng s? chuyên nghi?p trong công vi?c. Ngoài nh?ng gi?i th??ng ?ã nêu bên d??i, anh còn ???c g?i v?i m?t tên g?i thân m?t là Soái ca (Soái: ??p). Vì di?n m?o c?a mình, Hi?u Minh t?ng b? nghi ng? là ?ã t?ng ph?u thu?t th?m m?! Nh?ng thi?t ngh?, t? m?t "hoa d?ng m? nam" tr? thành m?t ngh? s? có nhi?u c?ng hi?n cho s? nghi?p ?i?n ?nh n??c nhà, không th? coi t?t c? m?i thành công c?a anh ??u ?o v? ??p trai mang l?i. Hu?nh Hi?u Minh là m?t trong s? ít nh?ng ngh? s? ???c tuyên d??ng nhi?u nh?t c?a Trung Qu?c. Anh làm vi?c v?i s? nhi?t tình, tính k? lu?t cao và h?t mình vì công vi?c. Trong l?n quay Th?n ?iêu hi?p l?, có quãng th?i gian anh ?óng liên t?c và không ng? 5 ngày ?êm, khi ?ó anh ch? s? n?u mình ch?p m?t thì s? làm châm ti?n ?? quay c?a c? ?oàn. S? c? g?ng c?a anh ?ã ???c công nh?n. Sau Th?n ?iêu hi?p l?, anh ti?p t?c kh?ng ??nh mình trong siêu ph?m Tân b?n Th??ng H?i. Vai di?n H?a V?n C??ng c?a anh ?ã t?o ra d?u ?n riêng so v?i Châu Nhu?n Phát (1980)...
Hi?n nay, Hu?nh Hi?u Minh là minh tinh ki?m ti?n gi?i b?c nh?t trong gi?i ngh? s? Hoa ng?. Anh s? h?u m?t b? s?u t?p xe ô tô g?m hai chi?c Mercedes, m?t chi?c BMW, m?t SUV, m?t Lincoln và m?i nh?t là m?t chi?c Lamborghini màu tr?ng. Anh c?ng m?i thành l?p m?t công ty riêng. Câu nói mà anh hay dùng ?? d?n dò b?n thân và các fans là "Nói ít ?i, làm vi?c nhi?u lên. Tôi không ph?i ng??i gi?i nh?t, nh?ng tôi là ng??i n? l?c nh?t".
Là di?n viên n?i ti?ng s? 1 t?i Trung Qu?c, anh n?i tiêng qua các b? phim t?ng gây sóng gió trên ?ài truy?n hình c?a Châu Á nh?: Th?n ?iêu ??i hi?p(2006), Tân L?c ??nh Ký(2008) và hi?n nay anh v?n ?ang trên con ???ng ngh? thu?t c?a mình. Là con ng??i cá tính m?nh m? nên luôn là th?n t??ng c?a các n? sinh Châu Á, anh hi?n v?n ?ang ??c thân và ?ang gây nhi?u tiêng ??n v? vi?c h?n hò v?i n? ng??i m?u di?n viên ANGELA BABY
Phim Hu?nh Hi?u Minh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys

424 view

12/12 Tập
Alice To Zouroku

387 view

12/12 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

525 view

22/22 Tập
Quan Zhi Gao Shou

317 view

12/12 Tập
RADIANT 2ND SEASON

207 view

21/21 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

143 view

13/13 Tập
Relife

599 view

13/13 Tập
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

304 view

12/12 Tập
One Room

316 view

12/12 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

2008 view

1 Tập
Spiritpact

656 view

22/?? Tập
Koe No Katachi

465 view

Movie