{Jang Nara

Jang Nara

Tên khai sinh: Jang Nara

Tên Khác: Jang Nara

Ngày sinh: 18/03/1981

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 1m60

Vai diễn đáng chú ý: Oh! Happy Day (2003)

Lúc nh?, Jang Nara dành ph?n l?n th?i gian vào vi?c h?c t?i quê nhà Seoul. Cha là ông Ju Ho-seong, di?n viên k?ch nói thu?c ?oàn k?ch qu?c gia, còn m? xu?t thân t? h?c vi?n Ngh? Thu?t l?p ?ào t?o di?n xu?t th? 11. Anh trai Jang Sung Won c?ng là di?n viên ho?t ??ng trong các ch??ng trình gi?i trí c?a ?ài MBC. Cha cô c?ng là ng??i tr?c ti?p qu?n lý và ng??i t? ch?c trong m?i ho?t ??ng ngh? thu?t c?a con gái.
Trong m?t l?n tham gia ?óng v? k?ch Nh?ng ng??i kh?n kh? cùng v?i cha c?a mình t?i tr??ng ti?u h?c ?ã khi?n cô nuôi ??c m? tr? thành di?n viên. Jang Nara b?t ??u tham gia làm ng??i m?u qu?ng cáo th??ng m?i t? khi còn h?c trung h?c. Cô t?ng theo h?c tr??ng Trung h?c n? Yale ( ?? ?? ????) và là b?n cùng l?p c?u hoa h?u Hàn Qu?c 2005 Kim Joo-hee. [4]
Jang Nara theo h?c Khoa K?ch ngh? và Ngh? thu?t, ??i h?c Chung Ang v?i chuyên ngành Di?n xu?t t? tháng 3 n?m 2000 và t?t nghi?p ngày 19 tháng 2 n?m 2010, ???c trao t?ng gi?i th??ng ??c bi?t vì nh?ng ?óng góp c?a cô ??i v?i ??i h?c Chung Ang. Phát bi?u t?i l? t?t nghi?p, cô chia s?: "Tôi c?m th?y r?t h?i h?p b?i ph?i m?t 10 n?m tôi m?i nh?n ???c b?ng ??i h?c. N?u t? ch?m ?i?m, tôi s? cho mình ?i?m F".
Phim Jang Nara


Bạn Đã Xem Chưa ?

Akagami No Shirayuki-hime Ova

90 view

1/1 Tập
One Punch Man

204 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Live Action

55 view

Movie
OVERLORD III

111 view

13/13 Tập
Bloodivores

272 view

12/12 Tập
Prison School Bd

370 view

12/12 Tập + OVA
Đế Vương Công Lược

337 view

20/?? Tập
Toaru Majutsu No Index Ii

306 view

24/24 Tập
Seiren

187 view

12/12 Tập
Rewrite

214 view

13/13 Tập
OVERLORD

185 view

13/13 Tập
Thịnh Thế Trang Nương

569 view

20/20 Tập