{Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Tên khai sinh: Jennifer Aniston

Tên Khác: Jennifer Joanna Aniston

Ngày sinh: 11.2.1969

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Jennifer Aniston sinh ngày 11 tháng 2 n?m 1969 là m?t di?n viên ?i?n ?nh ng??i M?. M? cô c?ng là m?t di?n viên. Lúc v?a m?i t?t nghi?p cô c?ng làm r?t nhi?u ngh? ?? ki?m s?ng nh? nh?ng di?n viên khác. Sau này cô ??n Hollywood và cô xu?t hi?n l?n ??u tiên trên truy?n hình n?m 1990 v?i vai di?n trong m?t lo?t phim Molly và c?ng ch? t?n t?i trong th?i gian ng?n. Jennifer Aniston c?ng không ph?i là m?t di?n viên may m?n cho l?m ?úng ra cô có th? tham ?óng r?t nhi?u phim nh?ng t?t c? ??u b? h?y, và sau m?t lo?t phim b? h?y cùng b? phim kinh d? b? ch? gi?u cô ?ã ngh? là s? t?m ng?ng s? nghi?p di?n xu?t c?a mình. Nh?ng cô ?ã thay ??i k? ho?ch sau ?i th? hàng lo?t các vai di?n. Và cô ?ã ?óng vai Rachel Green t? n?m 94 ??n khi phim k?t thúc là n?m 2004. Và c?ng chính nh? vào vai di?n ?ó mà có ???c m?t thành công m? màn và tr? thành di?n viên phim truy?n hình ???c tr? thù lao cao nh?t m?i th?i ??i. Cô là di?n viên ???c bình ch?n là ng??i d?n ??u danh sách nh?ng ph? n? quy?n r? nh?t m?i th?i ??i, cô thu hút ???c nhi?u ng??i  b?i y?u t? hài h??c, g?n g?i và d? hòa ??ng trong cách giao ti?p và c? x?. Jennifer Aniston tuy ?ã 42 tu?i nh?ng cô v?n la m?t di?n viên có thân hình c?c k? ??p b?i l? cô r?t siêng n?ng luy?n t?p th? hình. Là m?t ngôi sao màn b?c quy?n r? nh?ng l?i mang trong mình nh?ng m?i nhân duyên tr?c tr?...
Phim Jennifer Aniston


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tales Of Zestiria The X

400 view

12/12 Tập
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

272 view

12/12 Tập
Clannad

1605 view

24/24 Tập
Little Witch Academia 2017

280 view

25/25 Tập
Relife

599 view

13/13 Tập
Yama No Susume Ss2

337 view

24/24 Tập + Ova
Working!! Ss2

323 view

13/13 Tập
To Love-ru Darkness Bd - Season 3

349 view

12/12 Tập
Rewrite

306 view

13/13 Tập
Pandora Hearts

456 view

25/25 Tập
Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

90 view

Full
Sakurada Reset

275 view

24/24 Tập