{Johnny Depp

Johnny Depp

Tên khai sinh: Johnny Depp

Tên Khác: John Christopher Depp II

Ngày sinh: 9.6.1963

Nơi sinh: Owensboro, Kentucky

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý:

Johnny Depp sinh ngày 9 tháng 6 n?m 1963 là m?t di?n viên ng??i M?. Lúc còn nh? anh ?ã t?ng m?c ch?ng b?nh t? ng??c ?ãi b?n thân mình và ?ã ?? l?i r?t nhi?u v?t s?o. Anh nói c? th? anh hi?n gi? nh? là m?t quy?n nh?t ký, anh có r?t nhi?u hình x?m, khi có chuy?n gì x?y ra trong ??i anh thì c? th? anh l?i xu?t hi?n m?t hình x?m m?i. Johnny Depp ?ã t?ng là thành viên c?a ban nh?c anh ch?i nh?c t? sau n?m 12 tu?i và khi cha m? anh li d? anh ?ã b? h?c và theo ban nh?c, nh?ng c?ng vì cu?c hôn nhân c?a anh mà ban nh?c tan rã. Nicolas Cage là ng??i ?ã h??ng anh theo nghi?p di?n viên. Anh nh?n vai di?n quan tr?ng ??u tiên n?m 1984 b? phim anh r?t hài lòng tr??c ?ó anh c?ng t?ng tham gia ?óng nhi?u phim nh?n c? vai chính nh?ng anh th?t s? không hài lòng, b?i l? anh nh?n th?y anh ph?i quá gò bó theo tính cách nhân v?t, c?m giác không tho?i mái. Johnny Depp c?ng nh? bao nhiêu di?n viên Hollywood khác ??p trai lãng t? và ?a tình. Th? nh?ng anh l?i có m?t v? ??p l?nh lùng,l?p d? t?i m?c quy?n r? và lu?m thu?m t?i m?c ?áng yêu mà không m?t di?n viên nào có ???c. Anh là m?t di?n viên có tài n?ng thiên b?m, có r?t nhi?u ng??i mu?n h?p tác cùng anh.Anh là ngôi sao luôn thu hút s? quan tâm c?a ?a s? gi?i m? ??o ?i?n ?nh ? M? b?i t?t c? nh?ng ?i?u ??c - l?, ?i ng??c l?i m?i quy lu?t, chu?n m?c thông th??ng.Anh khi?n báo chí ?ôi khi c?m th?y b?t th??ng vì s? lu?m thu?m không ?áng có trong phong cách c?a m?t ngôi sao có thu nh?p cao nh?t th? gi?i. Nh?ng m?c k? t?t th?y, Johnny Depp luôn mu?n là m?t cá tính ngang ng?nh, không b? dung hòa ? Hollywood và anh coi vi?c th? hi?n gu th?m m? khác ng??i c?a mình là cách ?? cao giá tr? b?n thân. Th?t k? l? thay, ch?ng có fan hâm m? nào nh?n xét s? lu?m thu?m c?a anh ?áng ghét c?. M?i th? t??ng ch?ng nh? bi?t d? nh?ng khi khoác lên Johnny Depp l?i tr? thành v? ??p hi?m có và hài hòa ??n tuy?t di?u.Ngoài ??nh cao sáng chói trong C??p bi?n vùng Caribe, Johnny Depp còn "d?t túi" hàng lo?t nh?ng nhân v?t c?c k? n?i ti?ng trong nhi?u tác ph?m có giá tr? khác n?a. Fear and Loathing in Lasvegas, Nick of time, Chocolat hay Finding Neverland ??u có s?c s?ng mãnh li?t trong lòng công chúng.Nh?ng nhân v?t do anh hóa thân luôn ??t ???c hai tiêu chí là công chúng yêu thích và gi?i phê bình trân tr?ng, ?ánh giá cao. H? g?i m?u s? chung trong t?t c? nh?ng hóa thân ?y là hình t??ng cô ??n nh?ng quy?n r? tuy?t v?i. Có th? nói s? nghi?p c?a anh là m?t chuy?n ?i dài và ?i?m k?t thúc chính là vi?c Johnny Deep tr? thành nam di?n viên quy?n l?c nh?t màn b?c th? gi?i.

Phim Johnny Depp


Bạn Đã Xem Chưa ?

Fukumenkei Noise

96 view

12/12 Tập
Ao Haru Ride

156 view

12/12 Tập
Tenshi No 3p!

176 view

12/12 Tập
Jikan No Shihaisha

114 view

13/13 Tập
Fuuka

94 view

12/12 Tập
Shoukoku No Altair

97 view

24/24
Ban Thiết Kế Của Thiên Đường

19 view

03/?? Tập
Hinako Note

224 view

12/12 Tập
Sword Art Online Bd

111 view

25/25 Tập
Ballroom E Youkoso

127 view

24/24 Tập
Madan no Ou to Vanadis BD

346 view

13/13 Tập
Dragon Ball Kai 2014

338 view

61/61 Tập