{Jude Law

Jude Law

Tên khai sinh: Jude Law

Tên Khác: David Jude Law

Ngày sinh: 29.12.1972

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Jude Law là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a Anh, Anh sinh ngày 29 tháng 12 n?m 1972. Anh m? ??c tr? thành m?t di?n viên t? khi còn r?t nh?. Anh b?t ??u tham gia di?n k?ch n?m 12 tu?i. N?m 87 là m?t d?u ?n c?a c?a ???ng b??c vào ngh? thu?t anh tr? thành m?t di?n viên sân kh?u t? thu? thi?u th?i ??m nhân nh?ng vai l?n ng? và chính ph?. Và c?ng trong th?i gian su ?ó anh nh?n r?t nhi?u gi?i th??ng. Anh xu?t hi?n trong nhi?u v? k?ch ???c trình di?n ? London và ???c ?? c? gi?i Laurence Olivier Awar. Sau khi thành công trên sân kh?u Broadway, anh chuy?n sang t?n công màn ?nh r?ng và xu?t hi?n trong nhi?u b? phim ??c l?p. N?m 1997 anh có m?t vai di?n r?t xu?t s?c ?ã ??a tên tu?i c?a anh lên hàng ngôi sao m?i. S? nghi?p c?a Jude có v? nh? ngày càng ti?n xa v?i tài n?ng di?n xu?t và cty s?n xu?t riêng.Ngoài ??i Jude Law là m?t ng??i ?àn ông tr?, chính ch?n không gi? d?i anh là m?t ng??i cha h?nh phúc bên nh?ng ??a con c?a anh th? nh?ng cu?c ly hôn c?a anh l?m anh suy s?p hòan toàn ?? l?i m?t qu?ng thâm trên m?t anh. Anh ?ã ?óng m?t b? phim mà n?i dung gi?ng y nh? hoàn c?nh c?a anh, nh?ng c?m giác mà anh không h? mu?n l?p l?i m?t l?n n?a. Nh?ng Jude Law là m?t ngh? s? chân chính anh can ??m ??ng d?y l?y l?i nh?ng kinh nghi?m mình t?ng tr?i ?? s?ng cùng v?i nhân v?t c?a mình. Jude Law m?t di?n viên ?ào hoa s? m?t Hollywood không ch? n?i ti?ng v?i nh?ng vai n?i ti?ng h?ng n?ng mà còn ???c bi?t ??n v?i m?t chàng lãng t? phong l?u, ? tu?i 40 nh?ng anh v?n tràn ??y v? h?p d?n. ? anh t?a ra m?t ma l?c không th? gi?i thích v?i nh?ng khán gi? yêu ?i?n ?nh ?ích th?c, m?t th? ?i?n ?nh v??t qua m?i s? ki?m t?a, suy ngh? thông th??ng c?a nh?ng thói quen, quan ni?m x?a c?.
Phim Jude Law


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kore Wa Zombie Desu Ka

220 view

13/13 Tập
Bungou Stray Dogs Ss2

198 view

12/12 Tập
Tamako Love Story

77 view

Movie
Mobile Suit Gundam: Twilight Axis

39 view

6/6 Tập
FAIRY TAIL OVA 4

41 view

1 Tập
Sakurasou No Pet Na Kanojo

521 view

24/24 Tập
Kuzu No Honkai: Ước Nguyện Của Kẻ Cặn Bã

77 view

12/12 Tập
Ingress The Animation

10 view

11/11 Tập
Yuru Yuri

58 view

12/12 Tập
Kaitou Tenshi Twin Angel

35 view

12/12 Tập
Masou Gakuen Hxh Bd

163 view

12/12 Tập
Keppeki Danshi! Aoyama-kun

262 view

12/12 Tập