{Jude Law

Jude Law

Tên khai sinh: Jude Law

Tên Khác: David Jude Law

Ngày sinh: 29.12.1972

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Jude Law là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a Anh, Anh sinh ngày 29 tháng 12 n?m 1972. Anh m? ??c tr? thành m?t di?n viên t? khi còn r?t nh?. Anh b?t ??u tham gia di?n k?ch n?m 12 tu?i. N?m 87 là m?t d?u ?n c?a c?a ???ng b??c vào ngh? thu?t anh tr? thành m?t di?n viên sân kh?u t? thu? thi?u th?i ??m nhân nh?ng vai l?n ng? và chính ph?. Và c?ng trong th?i gian su ?ó anh nh?n r?t nhi?u gi?i th??ng. Anh xu?t hi?n trong nhi?u v? k?ch ???c trình di?n ? London và ???c ?? c? gi?i Laurence Olivier Awar. Sau khi thành công trên sân kh?u Broadway, anh chuy?n sang t?n công màn ?nh r?ng và xu?t hi?n trong nhi?u b? phim ??c l?p. N?m 1997 anh có m?t vai di?n r?t xu?t s?c ?ã ??a tên tu?i c?a anh lên hàng ngôi sao m?i. S? nghi?p c?a Jude có v? nh? ngày càng ti?n xa v?i tài n?ng di?n xu?t và cty s?n xu?t riêng.Ngoài ??i Jude Law là m?t ng??i ?àn ông tr?, chính ch?n không gi? d?i anh là m?t ng??i cha h?nh phúc bên nh?ng ??a con c?a anh th? nh?ng cu?c ly hôn c?a anh l?m anh suy s?p hòan toàn ?? l?i m?t qu?ng thâm trên m?t anh. Anh ?ã ?óng m?t b? phim mà n?i dung gi?ng y nh? hoàn c?nh c?a anh, nh?ng c?m giác mà anh không h? mu?n l?p l?i m?t l?n n?a. Nh?ng Jude Law là m?t ngh? s? chân chính anh can ??m ??ng d?y l?y l?i nh?ng kinh nghi?m mình t?ng tr?i ?? s?ng cùng v?i nhân v?t c?a mình. Jude Law m?t di?n viên ?ào hoa s? m?t Hollywood không ch? n?i ti?ng v?i nh?ng vai n?i ti?ng h?ng n?ng mà còn ???c bi?t ??n v?i m?t chàng lãng t? phong l?u, ? tu?i 40 nh?ng anh v?n tràn ??y v? h?p d?n. ? anh t?a ra m?t ma l?c không th? gi?i thích v?i nh?ng khán gi? yêu ?i?n ?nh ?ích th?c, m?t th? ?i?n ?nh v??t qua m?i s? ki?m t?a, suy ngh? thông th??ng c?a nh?ng thói quen, quan ni?m x?a c?.
Phim Jude Law


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kamen Rider Zero-One

1210 view

45/45 Tập
Nekopara: Koneko no Hi no Yakusoku

32 view

Full 1/1 Tập VietSub
Seiren

883 view

12/12 Tập
Beatless

252 view

Full 24/24 Tập VietSub
Eromanga-sensei

744 view

12/12 Tập + OVA
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

524 view

7/7 Tập
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

2057 view

26/?? Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Ova

3990 view

1 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

4497 view

12/12 Tập
Huyết Chiến (Phần 1) - Strike the Blood

40 view

Full 24/24 Tập VietSub
Hayate No Gotoku

1809 view

52/52 Tập
K: Seven Stories Movie 2: Side: Blue - Tenrou No Gotoku

58 view

Movie