{Kevin Spacey

Kevin Spacey

Tên khai sinh: Kevin Spacey

Tên Khác: Kevin Spacey Fowler

Ngày sinh: 26.7.1959

Nơi sinh: Hoa K?

Chiều cao: 1.77m

Vai diễn đáng chú ý:

Kevin Spacey là m?t di?n viên, ??o di?n, nhà biên k?ch, nhà s?n xu?t phim và là m?t ca s? ng??i M?. Ông sinh ngày 26 tháng 7 n?m 1959, anh l?n lên ? Califonia. Kevin Spacey b?t ??u s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình trong nh?ng th?p niên 80 tr??c khi tham gia vào vai ph? trong các phim ?i?n ?nh. Anh có m?t s? nghi?p m? ??u r?t khiêm t?n b?ng nh?ng vai di?n nh? nh?t. Sau ?ó anh nhanh chóng ch?ng t? tài n?ng c?a mình v?i công chúng r?ng mình la m?t di?n viên ?a tài và có m?t  quy?t tâm l?n.

 Vào nh?ng n?m 90 anh ?ã nh?n ???c l?i phê bình t?t v? tên tu?i c?a mình, ?i?m n?i b?t là ?ã ??t ???c r?t nhi?u gi?i th??ng trong m?t th?i gian ng?n, anh không còn tham gia nh?ng vai ph? n?a d??ng nh? anh r?t t? tin kh?ng ??nh mình. Anh k?t thúc vi?c tìm hi?u và tham gia các vai ph?n di?n, t?p trung vào các nhân v?t có tính cách. Tháng 2 n?m 2003 anh tr? l?i sân kh?u và ???c ?? b?c làm giám ??c ngh? thu?t. Anh v?n tham gia ?óng phim ??ng th?i là m?t ??o di?n các v? k?ch.
Phim Kevin Spacey


Bạn Đã Xem Chưa ?

Atom: The Beginning

117 view

12/12 Tập
School Rumble

183 view

26/26 Tập + OVA
Hayate No Gotoku

460 view

52/52 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Live Action

55 view

Movie
Ushio To Tora Ss1

453 view

26/26 Tập
OVERLORD III

111 view

13/13 Tập
Gintama 2017

263 view

12/12 Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

200 view

7/7 Tập
Devil May Cry

142 view

12/12 Tập
Gamers!

142 view

2/12 Tập
Hayate No Gotoku! Ova

47 view

03/03 Tập
Boku No Hero Academia

295 view

13/13 Tập