{Kim Thành V?

Kim Thành V?

Tên khai sinh: Kim Thành V?

Tên Khác: Aniki

Ngày sinh: 11.10.1973

Nơi sinh: ?ài Loan

Chiều cao: 1.80m

Vai diễn đáng chú ý:

Kim Thành V? sinh ngày 11 tháng 10 n?m 1973.Là di?n viên, ca s? n?i ti?ng mang qu?c t?ch Nh?t B?n. Lúc ?i h?c anh may m?n ???c tham gia nh?ng show qu?ng cáo và t? ?ó anh c?ng chuy?n h??ng sang h?c ?i?n ?nh. T? khi m?i tham gia vào di?n xu?t anh ?ã th?c hi?n nh?ng vai hóc c?nh ?? bây gi? có th? tr? nên n?i ti?ng. N?m 1994 anh tham gia b? phim ??u tay ?ó là b??c ngo?c l?n trong ??i anh b?i tên tu?i c?a anh c?ng ???c kh?ng ??nh vì tài n?ng di?n xu?t c?a anh th?t s? ???c công nh?n. Ai c?ng bi?t V??ng Gia Tu? r?t khó tính nh?ng l?i ch?n Kim Thành V? m?t di?n viên tr? ?óng trong b? phim mà ông ?ã b? ra 3 n?m tâm huy?t. Nh?ng Kim Thành V? ?ã không làm ông th?t v?ng và không ?? khán gi? ph?i xôn xao anh m?t l?n n?a ch?ng t? k? n?ng di?n xu?t c?a mình và ??a anh lên m?t t?m cao m?i. T? n?m 1996 tr? ?i s? nghi?p c?a anh v??n lên nh? di?u g?p ph?i gió. Anh không nh?ng phát tri?n s? nghi?p ? H?ng Kông mà cò tham gia ?óng phim ? Nh?t B?n. M??i n?m trong ngh? Kim Thành V? ?ã ?i kh?p các qu?c gia anh không ph?i là di?n viên c?a b?t k? qu?c gia nào. Kim Thành V? ?ã v??t qua t?t c? m?i cung b?t trong s? nghi?p.........
Phim Kim Thành V?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hayate No Gotoku 2nd Season Ova [bd]

13 view

03/03 Tập
Seiren

51 view

12/12 Tập
Hinako Note

80 view

12/12 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss2]

18 view

13/13 Tập + OVA
Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

95 view

13/13 Tập
Hayate No Gotoku Ss3

16 view

12/12 Tập
Berserk 2016

4 view

12/12 Tập
Kakegurui

118 view

12/12 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu

29 view

13/13 Tập
Makeruna!! Aku No Gundan!

19 view

12/12 Tập
Working!! Ss3

68 view

13/13 Tập
Akibas Trip

50 view

13/13 Tập