{Lâm V?n Long

Lâm V?n Long

Tên khai sinh: Lâm V?n Long

Tên Khác: Frankie Lam

Ngày sinh: 19/12/1967

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 178cm

Vai diễn đáng chú ý: ???ng Tri?n B?ng, Lý B? Y, Kim Niên

Gi?i ?i?n ?nh Hong Kong cho r?ng s? d? Quách Kh? Doanh gi? chân ???c chàng ng??i yêu ??p trai và tài n?ng là "l?t m?m bu?c ch?t". Bên c?nh ?ó, cô là ng??i có ?nh h??ng r?t l?n ?? thay ??i tính nóng n?y và có ph?n c?c ?oan c?a anh.

Không ph?i là ng??i tr?ng hoa nh?ng Lâm V?n Long không th? ph? nh?n ???c s? ?ào hoa c?a mình. Có nhi?u l?i ??n anh có quan h? v?i Lê T?, D??ng Cung Nh?… Tuy nhiên n?m 1995, b? phim Cu?c tình v?n d?m ?ã làm cho tình c?m c?a anh h??ng t?i Quách Kh? Doanh và hai ng??i bên nhau nh? hình v?i bóng. Cô luôn giúp ng??i yêu nhìn nh?n v?n ?? sáng su?t và bình t?nh. Gi? ?ây, chàng di?n viên này ?ã hoàn toàn ??i khác: ch?ng ch?c h?n, ?i?m t?nh h?n và bi?t l?ng nghe ng??i khác.

Chàng di?n viên tài t? này tr?ng nh?t ? ng??i yêu chính là cách b?o v? tình yêu c?a h? trong m?i tình hu?ng. Khi ???c h?i v? anh, cô luôn ?áp l?i m?t cách ch?c ch?n: "Lâm V?n Long là ng??i tr?ng ngh?a, chung tình…". Khi g?p nh?ng khúc m?c gi?a hai ng??i, cô luôn áp d?ng ph??ng pháp v? nhà "?óng c?a b?o nhau". Yêu nhau ?ã 6 n?m và ch?a chính th?c bàn t?i chuy?n hôn nhân nh?ng v?i h?, s? kéo dài th?i gian yêu không ??ng ngh?a v?i s? phai nh?t.

Lâm V?n Long là ng??i không thích ch?i b?i xa hoa. Anh nói: "Tôi r?t ph?n ??i chuy?n r??u chè. Tôi ?i h?p ?êm và sàn nh?y không quá 10 l?n, trong ?ó có 5 l?n d? l? khai tr??ng nhà hàng c?a b?n bè".

Phim Lâm V?n Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tsuki Ga Kirei

319 view

12/12 Tập
Thất Hình Đại Tội Ova

12 view

Full 2/2 Tập VietSub
Đại Chiến Người Khổng Lồ (Phần 3)

9 view

Full 22/22 Tập VietSub
Gin No Guardian

279 view

12/12 Tập
Shoukoku No Altair

712 view

24/24
Dragon Ball Z - Movies

475 view

9/9 Tập
Ushio To Tora (2015)

571 view

26/26 Tập
Bách Luyện Bá Vương

37 view

Full 12/12 Tập VietSub
Dragon Ball Gt

1149 view

64/64 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

692 view

26/26 Tập
Búp Bê Ký Ức

319 view

13/13 Tập
Vua Bếp Soma Phần 2

12 view

Full 13/13 Tập VietSub