{Michael Caine

Michael Caine

Tên khai sinh: Michael Caine

Tên Khác: Maurice Joseph Micklewhite

Ngày sinh: 14.3.1933

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.73m

Vai diễn đáng chú ý:

Michael Caine là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i Anh. Ông sinh ngày 14 tháng 3 n?m 1933. N?m 16 tu?i ông ?ã b? h?c và tham gia vào quân ??i Anh và ???c chuy?n sang chi?n tr??ng Tri?u Tiên. Khi chi?n tranh k?t thúc ông b?t ??u cu?c s?ng trên sân kh?u k?ch m?t cách âm th?m l?ng l? không ti?ng tâm, tr?i qua nh?ng ngày tháng lao ??ng mi?t mài v?i s? chuy?n h??ng sang ?i?n ?nh. Michael Caine ?ã xu?t hi?n trong h?n 100 b? phim và là m?t trong hai di?n viên ???c ?? c? cho gi?i Oscar cho nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t và nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t  trong t?t c? các th?p niên k? t? th?p niên 60. Michael Caine là m?t di?n viên r?t can ??m, ông dám th? thách ? t?t c? các vai di?n. Ông luôn tìm ???c ni?m vui và t? hào trong công vi?c c?a mình. ?ó là m?t ng??i r?t tinh t? trong di?n xu?t. Su?t 34 n?m di?n xu?t ông tham gia r?t nhi?u phim và là ni?m t? hào c?a ?i?n ?nh Anh. khán gi? lúc nào c?ng ?ng h? và tin t??ng vào kh? n?ng di?n xu?t c?a ông. Và gi? ?ây ông l?ng l? t? gi? ?i?n ?nh nh?ng c?ng không th?t s? g?i là t? gi? b?i ông nói n?u có ai ??a cho ông m?t k?ch b?n hay ông v?n ti?p t?c tham gia còn bây gi? thì không ai có k?ch b?n hay cho ông nên ông mu?n ???c ngh? ng?i và làm ?i?u mà ông mong mu?n

Phim Michael Caine


Bạn Đã Xem Chưa ?

One Room

201 view

12/12 Tập
Shingeki No Bahamut: Virgin Soul

158 view

24/24 Tập
Nagi No Asukara

172 view

26/26 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata

144 view

12/12 Tập
Gintama

2128 view

265/265 Tập
Saenai Heroine No Sodatekata Flat

293 view

11/11 Tập
RADIANT 2ND SEASON

101 view

21/21 Tập
Rewrite: Moon And Terra

392 view

11/11 Tập
FAIRY TAIL OVA 1

99 view

1 Tập
Motto To Love-ru Trouble - Season 2

142 view

12/12 Tập
Isekai Shokudou

230 view

12/12 Tập
Fairy Tail Ova 2

191 view

1 Tập