{Ngô Kinh

Ngô Kinh

Tên khai sinh: Ngô Kinh

Tên Khác: Jacky Wu

Ngày sinh: 3.4.1974

Nơi sinh: B?c Kinh

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: Thái C?c Quy?n và Thi?u Lâm T? 2

Ngô Kinh sinh ngày 3 tháng 4 n?m 1974 t?i B?c Kinh Trung Qu?c, là con cháu c?a Hoàng T?c Mãng Châu.Ngô Kinh sinh ra t? m?t gia ?ình nhà võ nên t? nh? ?ã r?t hi?u ??ng, vì th? anh lúc nào c?ng ???c cha m? qu?n lý m?t cách nghiêm ng?t.
N?m lên 6 tu?i, ?? k? th?a truy?n th?ng võ thu?t c?a gia ?ình,anh ???c cha m? ??a vào h?c vi?n võ thu?t B?c Kinh ?? h?c võ Wushu. Ngô Kinh t?p luy?n th?t v?t v? và r?t tích c?c, s? ph? c?a anh lúc này là Ngô Bân,ông c?ng là th?y c?a Lý Liên Ki?t, Chung T? ??n và Tri?u V?n Trác. Nh?ng sau ?ó do rèn luy?n quá s?c ch?u ??ng c?a c? th? nên anh ?ã b? thoái hóa c?t s?ng  làm cho không th? ?i l?i và ph?i vào b?nh vi?n t?nh d??ng và ?i?u tr?, nh?ng b?y nhiu ?ó không làm anh n?n lòng, mà thay vào ?ó Ngô Kinh t?p luy?n h?ng say và không h? dùng b?t c? lo?i thu?c gi?m ?au nào. 

Sau ?ó Ngô Kinh tr? l?i l?p võ thu?t ?? t?p luy?n,d??i s? tr? giúp t?n tình c?a s? ph?, Ngô Kinh ?ã tham d? nh?ng cu?c thi võ thu?t và ?o?t hàng lo?t danh hi?u vô ??ch v? các bài quy?n l?n s? d?ng các lo?i binh khí khi anh ch? v?n v?n 16 tu?i. N?m anh lên 18, nh?ng t??ng cu?c ??i võ thu?t c?a anh ?ã tiêu tan khi m?t ch?n th??ng trong lúc thi ??u ?ã làm cho anh b? tàn ph?, chuy?n này làm cho anh suy s?p tinh th?n nghiêm tr?ng. Nh?ng m?t ngày n?, trong m?t l?n c?u thoát m?t cô gái kh?i ?ám yêu râu xanh thì Ngô Kinh m?i hay chân mình ?ang d?n h?i ph?c, sau ?ó anh ?ã tích c?c ch?a tr? b?ng v?t lý tr? li?u.

??n n?m 1994 thì v?t th??ng c?a anh ?ã lành h?n, và b??c vào con ???ng ?i?n ?nh d??i s? d?n d?t c?a ??o di?n Viên Hòa Bình. ??o di?n Viên Hòa Bình tình c? g?p ???c Ngô Kinh trong m?t l?n tuy?n ch?n di?n viên võ thu?t cho b? phim Thái C?c Quy?n, anh ?ã ???c ch?n vì tài n?ng võ thu?t c?a mình,nh?ng anh l?i di?n xu?t v? m?t tình c?m r?t không t?t, nh?ng d?n d?n anh ?ã kh?c ph?c nh?ng ?i?m y?u c?a mình. B? phim Thái C?c QUy?n ?ã thành công vang d?i, Ngô Kinh ?ánh d?u con ???ng s? nghi?p c?a mình b?ng b? phim Thái C?c Quy?n. Sau ?ó Ngô Kinh ti?p t?c thành công và v??n t?i danh hi?u ngôi sao võ thu?t qua các b? phim nh? Nam B?c Thi?u Lâm,Sát Phá Lang.....
Ngô Kinh bây gi? c?ng ?ã b?t ??u th? s?c v?i vai trò ??o di?n cho các b? phim.
Phim Ngô Kinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tenshi No 3p!

266 view

12/12 Tập
Masou Gakuen Hxh Bd

228 view

12/12 Tập
Boku Dake Ga Inai Machi

195 view

12/12 Tập
Boku No Hero Academia Ss2

232 view

25/25 Tập
Akibas Trip

229 view

13/13 Tập
Konbini Kareshi

261 view

12/12 Tập
Nisekoi Ss2

178 view

12/12 Tập
Yuru Yuri Ss2

181 view

12/12 Tập
Hitorijime My Hero

210 view

12/12 Tập
Keppeki Danshi! Aoyama-kun

325 view

12/12 Tập
Yuru Yuri

176 view

12/12 Tập
Makeruna!! Aku No Gundan!

181 view

12/12 Tập