{Ngô K? Long

Ngô K? Long

Tên khai sinh: Ngô K? Long

Tên Khác: Ng Kei-Lung, Wu Qi-Long, Wu Chi-Lung, Nicky Wu, Nicholas Wu

Ngày sinh: 31/10/1970

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý:

K? Long là con th? 2 trong gia ?ình h? Ngô v?i m?t anh trai và m?t em trai. Anh ???c miêu t? là ng??i thích v?n ??ng lúc còn nh? vì anh ?ã tham gia t?p luy?n Judo (nhu ??o) và Tae Kwon Do. S? c? g?ng trong hai môn võ thu?t này ?ã mang l?i cho anh 3 ?ai ?en môn Judo và 5 ?ai ?en môn Tae Kwon Do. Thêm vào ?ó, K? Long còn là m?t nhà vô ??ch môn Tae Kwon Do c?p t?nh ? ?ài Loan K? Long c?ng r?t xu?t s?c trong h?c t?p khi còn nh? v?i vi?c luôn gi? v?ng thành tích trong 3 h?ng ??u tiên c?a l?p. Bên c?nh ?ó anh còn giành ???c nhi?u gi?i th??ng trong cu?c thi vi?t th? pháp, v? tranh và vi?t lu?n.
[s?a]V??n lên thành m?t ngôi sao ?i?n ?nh
N?m 1988, ? tu?i 17, Long ?ã ???c m?t ?ai di?n trong ngành gi?i trí chú ý khi ?ang làm vi?c bán th?i gian; ng??i này khuyên anh ?i th? gi?ng cho ban nh?c (boyband) Nh?ng Chú H? Con c?a ?ài Loan. Ban ??u K? Long t? ch?i vì anh mong mu?n t?p trung vào vi?c phát tri?n s? nghi?p c?a m?t v?n ??ng viên, nh?ng cu?i cùng anh c?ng b? thuy?t ph?c ?i d? thi. L?n th? gi?ng ?ã thành công và anh ???c ch?n ?? tr? thành m?t ph?n c?a ban nh?c, cùng hai ng??i khác - Tô H?u B?ng và Tr?n Chí B?ng. K? Long ???c ??t tên là Phích L?ch H? trong ban nh?c.
Cùng v?i vi?c phát hành hai albums Happy New Year n?m 1988 và Leisurely Cruising - Tiêu Dao Du n?m 1989, nhóm Nh?ng Chú H? Con ?ã có ???c c? thành công và s? công nh?n t? phía khán gi? ?? tr? thành nh?ng th?n t??ng n?i ti?ng trong khu v?c. S? thành công c?a nhóm ???c d? ?oán là ?ã truy?n c?m h?ng cho th? h? k? ti?p c?a làng nh?c pop?ài Loan, và t? ?ó d?n ??n vi?c hình thành nên nh?ng boyband (ban nh?c) khác nh? F4.
[s?a]Tách ra riêng
Sau khi ?ã bán hàng tri?u b?n nh?c, nhóm ?ã b? gi?i tán do vi?c ph?i thi hành ngh?a v? quân s? b?t bu?c c?a Tr?n chí B?ng. K? long t? m?t mình ti?p t?c công vi?c trong ngành công nghi?p gi?i trí, m? r?ng sang nh?ng album b?ng Mandarin (ti?ng Ph? Thông) và Cantonese (ti?ng Qu?ng ?ông) v?i nh?ng ??a ??n thành công vang d?i nh? "Best Wishes to You" và "Waiting Day by Day". Vi?c tách ra riêng ?ã ch?ng minh s? thành công khi anh chi?n th?ng gi?i th??ng Ngh? S? m?i xu?t s?c nh?t n?m 1993 t?i Hong Kong, cùng v?i s? thành công c?a phòng vé t? b? phim ?i?n ?nh "The Butterfly Lovers"-L??ng S?n Bá Chúc Anh ?ài n?m ti?p theo mà trong ?ó anh ?óng vai chính Liang Shangbo (L??ng S?n Bá) bên c?nh Charlie Yeung(D??ng Thái Ni).
K? Long ti?p t?c tham gia ?óng nh?ng phim ?i?n ?nh khác nh? "Love in the Time of Twilight" (1995), "Thunder Cops" (1996) và "Never Say Godbye" (2001) m?c dù không có phim nào trong s? này sánh ???c v?i s? thành công v? doanh thu và phê bình c?a "The Butterfly Lovers". Tuy nhiên thành công trong l?nh v?c âm nh?c c?a anh l?i giành ???c cho anh danh hi?u m?t trong "T? ti?u thiên v??ng" c?a ?ài Loan(???c trao cho 4 th?n th??ng tr? n?i ti?ng nh?t c?a th?p niên 1990) cùng v?i Tô H?u B?ng, Lâm Chí D?nh & Kim Thành V?.
[s?a]Phát tri?n xa h?n
V?i vi?c phát sóng c?a b? phim TVB có t?a ?? "Th? thách nghi?t ngã", phim ATV "Hi?p n? náo thiên quan" và phim ?ài Loan " Hi?p ??o tiêu th?p nh?t lang"t?i Trung Hoa ??i L?c, Ngô K? Long ?ã ??t ???c s? thành công và n?i ti?ng trong l?nh v?c phim truy?n hình. K? t? ?ó anh làm vi?c ? c? hai l?nh v?c ?i?n ?nh và truy?n hình, mà g?n ?ây là vi?c tham gia trong b? phim ???c ??u t? kinh phí cao "M?c công binh pháp" v?i L?u ??c Hoa.
Phim Ngô K? Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Zutto Mae Kara Suki Deshita. Kokuhaku Jikkou Iinkai

103 view

Movie
Kakegurui

240 view

12/12 Tập
Marginal #4: Kiss Kara Tsukuru Big Bang

184 view

12/12 Tập
Ao Haru Ride

374 view

12/12 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

302 view

13/13 Tập
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo!: Kurenai Densetsu (2019)

46 view

Full
Uta No Prince Sama Legend Star

224 view

13/13 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

1701 view

12/12 Tập
Yuru Yuri

176 view

12/12 Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

207 view

25/25 Tập
Seikaisuru Kado

207 view

12/12 Tập
Yuuki Yuuna Wa Yuusha De Aru Bd

84 view

12/12 Tập