{Ngô K? Long

Ngô K? Long

Tên khai sinh: Ngô K? Long

Tên Khác: Ng Kei-Lung, Wu Qi-Long, Wu Chi-Lung, Nicky Wu, Nicholas Wu

Ngày sinh: 31/10/1970

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý:

K? Long là con th? 2 trong gia ?ình h? Ngô v?i m?t anh trai và m?t em trai. Anh ???c miêu t? là ng??i thích v?n ??ng lúc còn nh? vì anh ?ã tham gia t?p luy?n Judo (nhu ??o) và Tae Kwon Do. S? c? g?ng trong hai môn võ thu?t này ?ã mang l?i cho anh 3 ?ai ?en môn Judo và 5 ?ai ?en môn Tae Kwon Do. Thêm vào ?ó, K? Long còn là m?t nhà vô ??ch môn Tae Kwon Do c?p t?nh ? ?ài Loan K? Long c?ng r?t xu?t s?c trong h?c t?p khi còn nh? v?i vi?c luôn gi? v?ng thành tích trong 3 h?ng ??u tiên c?a l?p. Bên c?nh ?ó anh còn giành ???c nhi?u gi?i th??ng trong cu?c thi vi?t th? pháp, v? tranh và vi?t lu?n.
[s?a]V??n lên thành m?t ngôi sao ?i?n ?nh
N?m 1988, ? tu?i 17, Long ?ã ???c m?t ?ai di?n trong ngành gi?i trí chú ý khi ?ang làm vi?c bán th?i gian; ng??i này khuyên anh ?i th? gi?ng cho ban nh?c (boyband) Nh?ng Chú H? Con c?a ?ài Loan. Ban ??u K? Long t? ch?i vì anh mong mu?n t?p trung vào vi?c phát tri?n s? nghi?p c?a m?t v?n ??ng viên, nh?ng cu?i cùng anh c?ng b? thuy?t ph?c ?i d? thi. L?n th? gi?ng ?ã thành công và anh ???c ch?n ?? tr? thành m?t ph?n c?a ban nh?c, cùng hai ng??i khác - Tô H?u B?ng và Tr?n Chí B?ng. K? Long ???c ??t tên là Phích L?ch H? trong ban nh?c.
Cùng v?i vi?c phát hành hai albums Happy New Year n?m 1988 và Leisurely Cruising - Tiêu Dao Du n?m 1989, nhóm Nh?ng Chú H? Con ?ã có ???c c? thành công và s? công nh?n t? phía khán gi? ?? tr? thành nh?ng th?n t??ng n?i ti?ng trong khu v?c. S? thành công c?a nhóm ???c d? ?oán là ?ã truy?n c?m h?ng cho th? h? k? ti?p c?a làng nh?c pop?ài Loan, và t? ?ó d?n ??n vi?c hình thành nên nh?ng boyband (ban nh?c) khác nh? F4.
[s?a]Tách ra riêng
Sau khi ?ã bán hàng tri?u b?n nh?c, nhóm ?ã b? gi?i tán do vi?c ph?i thi hành ngh?a v? quân s? b?t bu?c c?a Tr?n chí B?ng. K? long t? m?t mình ti?p t?c công vi?c trong ngành công nghi?p gi?i trí, m? r?ng sang nh?ng album b?ng Mandarin (ti?ng Ph? Thông) và Cantonese (ti?ng Qu?ng ?ông) v?i nh?ng ??a ??n thành công vang d?i nh? "Best Wishes to You" và "Waiting Day by Day". Vi?c tách ra riêng ?ã ch?ng minh s? thành công khi anh chi?n th?ng gi?i th??ng Ngh? S? m?i xu?t s?c nh?t n?m 1993 t?i Hong Kong, cùng v?i s? thành công c?a phòng vé t? b? phim ?i?n ?nh "The Butterfly Lovers"-L??ng S?n Bá Chúc Anh ?ài n?m ti?p theo mà trong ?ó anh ?óng vai chính Liang Shangbo (L??ng S?n Bá) bên c?nh Charlie Yeung(D??ng Thái Ni).
K? Long ti?p t?c tham gia ?óng nh?ng phim ?i?n ?nh khác nh? "Love in the Time of Twilight" (1995), "Thunder Cops" (1996) và "Never Say Godbye" (2001) m?c dù không có phim nào trong s? này sánh ???c v?i s? thành công v? doanh thu và phê bình c?a "The Butterfly Lovers". Tuy nhiên thành công trong l?nh v?c âm nh?c c?a anh l?i giành ???c cho anh danh hi?u m?t trong "T? ti?u thiên v??ng" c?a ?ài Loan(???c trao cho 4 th?n th??ng tr? n?i ti?ng nh?t c?a th?p niên 1990) cùng v?i Tô H?u B?ng, Lâm Chí D?nh & Kim Thành V?.
[s?a]Phát tri?n xa h?n
V?i vi?c phát sóng c?a b? phim TVB có t?a ?? "Th? thách nghi?t ngã", phim ATV "Hi?p n? náo thiên quan" và phim ?ài Loan " Hi?p ??o tiêu th?p nh?t lang"t?i Trung Hoa ??i L?c, Ngô K? Long ?ã ??t ???c s? thành công và n?i ti?ng trong l?nh v?c phim truy?n hình. K? t? ?ó anh làm vi?c ? c? hai l?nh v?c ?i?n ?nh và truy?n hình, mà g?n ?ây là vi?c tham gia trong b? phim ???c ??u t? kinh phí cao "M?c công binh pháp" v?i L?u ??c Hoa.
Phim Ngô K? Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Bungou Stray Dogs: Dead Apple

8 view

Full Tập/Tập Tập VietSub
Đấu Phá Thương Khung 2D Phần 4

16 view

Tập 8 VietSub
Monster Strike: An Encore And Continuance – Pandora’s Box

151 view

ONA
Tada-kun wa Koi wo Shinai

6 view

Full 13/13 Tập VietSub
Hayate No Gotoku! Movie

173 view

Movie
Monster Strike

496 view

23/51 Tập
Non Non Biyori Repeat

671 view

12 Tập + OVA
Violet Evergarden Special

127 view

Full
Hakumei to Mikochi

12 view

Full 12/12 Tập VietSub
Knight's & Magic

412 view

13/13 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

244 view

12/12 Tập
Free!: Dive to the Future

39 view

Full 12/12 Tập VietSub