{Ngô Ng?n T?

Ngô Ng?n T?

Tên khai sinh: Ngô Ng?n T?

Tên Khác: Daniel Wu

Ngày sinh: 30.9.1974

Nơi sinh: Berkeley, California, M?

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Sam Yuen/Hung trong phim Night Corridor

M?c dù vào lúc ?ó anh không th? nói ti?ng Qu?ng ?ông,  và không th? ??c ti?ng Hoa,nh?ng anh ?ã di?n khá thành công trong b? phim ?i?n ?nh ??u tiên c?a mình, b? phim Bishonen c?a ??o di?n Yonfan vào n?m 1998. Sau thành công c?a b? phim ??u tiên, Ngô ???c m?i ?óng vai chính trong b? phim City of Glass c?a n? ??o di?n Mabel Cheung (vai di?n này ?ã giúp Ngô ???c ?? c? cho gi?i di?n viên m?i xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng l?n th? 18 ). Sau ?ó, anh tham gia m?t vai ph? trong b? phim xã h?i ?en Young and Dangerous: The Prequel c?a ??o di?n Andrew Lau. Trong th?i gian ?ó, Ngô ?ã g?p siêu sao Jackie Chan t?i bu?i l? khai tr??ng c?a m?t nhà hàng. , và anh nhanh chóng ký h?p ??ng gia nh?p công ty qu?n lý c?a Chan là JC Group. .
N?m 1999, anh có m?t b??c ??t phá trong s? nghi?p di?n xu?t v?i vai di?n trong b? phim Gen-X Cops c?a ??o di?n Benny Chan. Sau vai di?n thành công, anh ?ã tham gia r?t nhi?u b? phim ?i?n ?nh bao g?m: B? phim trinh thám ???c ??u t? l?n Purple Storm, b? phim ngh? thu?t Peony Pavilion, và b? phim c?c k? thành công Love Undercover. N?m 2001, anh nh?n ???c nh?ng l?i phê bình t? gi?i truy?n thông H?ng Kông v? nh?ng c?nh nóng v?i Suki Kwan trong b? phim Cop on a Mission, Nh?ng anh nói nh?ng l?i phê bình ?ó ?ã thu hút ???c s? chú ý c?a các ??o di?n và anh s? ch?n nh?ng d?ng vai nh? th? trong t??ng lai. 
N?m 2003, Ngô l?n ??u tiên tham gia s?n xu?t trong b? phim Night Corridor c?a ??o di?n Julian Lee. Do ngân sách làm phim khá eo h?p, nên anh c?ng tham gia tìm ki?m ngu?n tài tr? và ngu?n phân ph?i cho phim, ??ng th?i anh cùng v?i Jun Kung ?ã t?o ra nh?c n?n cho b? phim. [Anh ???c ?? c? gi?i th??ng nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim Mã, ?ài Loan l?n th? 40 nh? nh?ng n? l?c c?a mình. Trong n?m 2003, Ngô c?ng tham gia vai trò nhà s?n xu?t và ??o di?n sáng t?o c?a ch??ng trình MTVs Whatever Things!, m?t ch??ng trình theo phong cách Jackass ???c phát sóng t?i Châu Á.  cùng v?i Sam Lee, Josie Ho, Terence Yin, và nh?ng ng??i n?i ti?ng khác. C?ng trong n?m ?ó, anh tham gia di?n xu?t trong v? k?chThe Happy Prince t?i sân kh?u c?a Edward Lam 
N?m 2005, Ngô ???c ?? c? gi?i nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng, H?ng Kông l?n th? 24. T?i Liên hoan phim Kim Mã l?n th? 41, Ngô ?ã giành ???c gi?i di?n viên ph? xu?t s?c nh?t cho vai di?n trong b? phim New Police Story. Chi?n th?ng ??n v?i anh khá b?t ng?, b?i vì anh không ngh? quá nhi?u v? di?n xu?t c?a mình trong phim.[15] C?ng trong n?m 2005, làng gi?i trí hoa ng? ?ã ?ón nh?n tin t?c r?ng anh ?ã thành l?p ban nh?c Alive, cùng v?i Terence Yin, Andrew Lin, and Conroy Chan. . Ngô và nh?ng ng??i b?n trong ban nh?c ?ã post nh?ng thông tin, tin t?c c?p nh?t và nh?ng suy ngh? cá nhân, công viên Disneyland ?ã m?i ban nh?c c?a anh tr? thành nhà phát ngôn cho h?.[24].
N?m 2006, Ngô ?ã vi?t k?ch b?n và ??o di?n b? phim b? phim ??u tay The Heavenly Kings, cùng v?i ban nh?c Alive.  B? phim The Heavenly Kings khai thác ?? tài v? n?n công nghi?p âm nh?c c?a H?ng Kông, vi?c thành l?p nhóm Alive v?i m?c ?ích ?? th?c hi?n b? phim, các nhân v?t trong phim c?ng ch? th? hi?n ?úng kho?ng 10 ??n 15% cu?c s?ng th?c c?a h?.  nhi?u c?nh trong phim ?an xen c? y?u t? h? c?u l?n hi?n th?c. Ngô th?a nh?n gi?ng hát c?a anh r?t t?, và âm nh?c c?a ban nh?c nh? vào k? thu?t ?? làm t?ng gi?ng ca c?a h? lên cao, ?i?u ?ó ch?ng t? m?i th? ??u là gi? m?o.  M?c dù, b? phim ?ã g?p ph?i nh?ng ph?n ?ng d? d?i t? gi?i truy?n thông khi ??a ra nh?ng thông tin sai, c? v? vi?c download b?t h?p pháp ,,nh?ng Ngô ?ã th?ng gi?i ??o di?n m?i xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng l?n th? 26, m?t thành t?u mà anh cho là n? l?c c?a c? nhóm.
Phim Ngô Ng?n T?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Souryo To Majiwaru Shikiyoku No Yoru Ni [uncen]

163 view

12/12 Tập
Hand Shakers

78 view

12/12 Tập
Rental Magica

55 view

24/24 Tập
Little Witch Academia

6 view

1 Tập
Date A Live: Mayuri Judgement

24 view

Movie
High School Star Musical

28 view

12/12 Tập
Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai! Ss1

69 view

12/12 Tập
Ao Haru Ride - Live Action

6 view

Full
Non Non Biyori Repeat

86 view

12 Tập + OVA
Masou Gakuen Hxh Bd

135 view

12/12 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

30 view

Trailer ( Lina )
Gamers!

55 view

2/12 Tập