{Ngô Ng?n T?

Ngô Ng?n T?

Tên khai sinh: Ngô Ng?n T?

Tên Khác: Daniel Wu

Ngày sinh: 30.9.1974

Nơi sinh: Berkeley, California, M?

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Sam Yuen/Hung trong phim Night Corridor

M?c dù vào lúc ?ó anh không th? nói ti?ng Qu?ng ?ông,  và không th? ??c ti?ng Hoa,nh?ng anh ?ã di?n khá thành công trong b? phim ?i?n ?nh ??u tiên c?a mình, b? phim Bishonen c?a ??o di?n Yonfan vào n?m 1998. Sau thành công c?a b? phim ??u tiên, Ngô ???c m?i ?óng vai chính trong b? phim City of Glass c?a n? ??o di?n Mabel Cheung (vai di?n này ?ã giúp Ngô ???c ?? c? cho gi?i di?n viên m?i xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng l?n th? 18 ). Sau ?ó, anh tham gia m?t vai ph? trong b? phim xã h?i ?en Young and Dangerous: The Prequel c?a ??o di?n Andrew Lau. Trong th?i gian ?ó, Ngô ?ã g?p siêu sao Jackie Chan t?i bu?i l? khai tr??ng c?a m?t nhà hàng. , và anh nhanh chóng ký h?p ??ng gia nh?p công ty qu?n lý c?a Chan là JC Group. .
N?m 1999, anh có m?t b??c ??t phá trong s? nghi?p di?n xu?t v?i vai di?n trong b? phim Gen-X Cops c?a ??o di?n Benny Chan. Sau vai di?n thành công, anh ?ã tham gia r?t nhi?u b? phim ?i?n ?nh bao g?m: B? phim trinh thám ???c ??u t? l?n Purple Storm, b? phim ngh? thu?t Peony Pavilion, và b? phim c?c k? thành công Love Undercover. N?m 2001, anh nh?n ???c nh?ng l?i phê bình t? gi?i truy?n thông H?ng Kông v? nh?ng c?nh nóng v?i Suki Kwan trong b? phim Cop on a Mission, Nh?ng anh nói nh?ng l?i phê bình ?ó ?ã thu hút ???c s? chú ý c?a các ??o di?n và anh s? ch?n nh?ng d?ng vai nh? th? trong t??ng lai. 
N?m 2003, Ngô l?n ??u tiên tham gia s?n xu?t trong b? phim Night Corridor c?a ??o di?n Julian Lee. Do ngân sách làm phim khá eo h?p, nên anh c?ng tham gia tìm ki?m ngu?n tài tr? và ngu?n phân ph?i cho phim, ??ng th?i anh cùng v?i Jun Kung ?ã t?o ra nh?c n?n cho b? phim. [Anh ???c ?? c? gi?i th??ng nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim Mã, ?ài Loan l?n th? 40 nh? nh?ng n? l?c c?a mình. Trong n?m 2003, Ngô c?ng tham gia vai trò nhà s?n xu?t và ??o di?n sáng t?o c?a ch??ng trình MTVs Whatever Things!, m?t ch??ng trình theo phong cách Jackass ???c phát sóng t?i Châu Á.  cùng v?i Sam Lee, Josie Ho, Terence Yin, và nh?ng ng??i n?i ti?ng khác. C?ng trong n?m ?ó, anh tham gia di?n xu?t trong v? k?chThe Happy Prince t?i sân kh?u c?a Edward Lam 
N?m 2005, Ngô ???c ?? c? gi?i nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng, H?ng Kông l?n th? 24. T?i Liên hoan phim Kim Mã l?n th? 41, Ngô ?ã giành ???c gi?i di?n viên ph? xu?t s?c nh?t cho vai di?n trong b? phim New Police Story. Chi?n th?ng ??n v?i anh khá b?t ng?, b?i vì anh không ngh? quá nhi?u v? di?n xu?t c?a mình trong phim.[15] C?ng trong n?m 2005, làng gi?i trí hoa ng? ?ã ?ón nh?n tin t?c r?ng anh ?ã thành l?p ban nh?c Alive, cùng v?i Terence Yin, Andrew Lin, and Conroy Chan. . Ngô và nh?ng ng??i b?n trong ban nh?c ?ã post nh?ng thông tin, tin t?c c?p nh?t và nh?ng suy ngh? cá nhân, công viên Disneyland ?ã m?i ban nh?c c?a anh tr? thành nhà phát ngôn cho h?.[24].
N?m 2006, Ngô ?ã vi?t k?ch b?n và ??o di?n b? phim b? phim ??u tay The Heavenly Kings, cùng v?i ban nh?c Alive.  B? phim The Heavenly Kings khai thác ?? tài v? n?n công nghi?p âm nh?c c?a H?ng Kông, vi?c thành l?p nhóm Alive v?i m?c ?ích ?? th?c hi?n b? phim, các nhân v?t trong phim c?ng ch? th? hi?n ?úng kho?ng 10 ??n 15% cu?c s?ng th?c c?a h?.  nhi?u c?nh trong phim ?an xen c? y?u t? h? c?u l?n hi?n th?c. Ngô th?a nh?n gi?ng hát c?a anh r?t t?, và âm nh?c c?a ban nh?c nh? vào k? thu?t ?? làm t?ng gi?ng ca c?a h? lên cao, ?i?u ?ó ch?ng t? m?i th? ??u là gi? m?o.  M?c dù, b? phim ?ã g?p ph?i nh?ng ph?n ?ng d? d?i t? gi?i truy?n thông khi ??a ra nh?ng thông tin sai, c? v? vi?c download b?t h?p pháp ,,nh?ng Ngô ?ã th?ng gi?i ??o di?n m?i xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng l?n th? 26, m?t thành t?u mà anh cho là n? l?c c?a c? nhóm.
Phim Ngô Ng?n T?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen

260 view

12/12 Tập
Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Seiran 1

36 view

Full 4/4 Tập VietSub
Vũ Canh Kỷ (Phần 4)

6 view

Tập 21 VietSub + Thuyết Minh
Nhất Nhân Chi Hạ Phần 1

47 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Tamako Market

696 view

12/12 Tập
Masamune-kun No Revenge

721 view

12/12 Tập
Ano Hi no Kanojo-tachi

42 view

Tập 3 VietSub
Học Viện Anh Hùng (Phần 3)

46 view

Full 25/25 Tập VietSub
Đại Chiến Người Khổng Lồ (Phần 3)

38 view

Full 22/22 Tập VietSub
Date A Live: Encore Ova

237 view

01/01 Tập
Fate/stay night Movie: Unlimited Blade Works Movie [BD]

36 view

HD VietSub
Toaru Majutsu no Index II Special

270 view

4/4 Tập