{Ngô Ng?n T?

Ngô Ng?n T?

Tên khai sinh: Ngô Ng?n T?

Tên Khác: Daniel Wu

Ngày sinh: 30.9.1974

Nơi sinh: Berkeley, California, M?

Chiều cao: 1m80

Vai diễn đáng chú ý: Sam Yuen/Hung trong phim Night Corridor

M?c dù vào lúc ?ó anh không th? nói ti?ng Qu?ng ?ông,  và không th? ??c ti?ng Hoa,nh?ng anh ?ã di?n khá thành công trong b? phim ?i?n ?nh ??u tiên c?a mình, b? phim Bishonen c?a ??o di?n Yonfan vào n?m 1998. Sau thành công c?a b? phim ??u tiên, Ngô ???c m?i ?óng vai chính trong b? phim City of Glass c?a n? ??o di?n Mabel Cheung (vai di?n này ?ã giúp Ngô ???c ?? c? cho gi?i di?n viên m?i xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng l?n th? 18 ). Sau ?ó, anh tham gia m?t vai ph? trong b? phim xã h?i ?en Young and Dangerous: The Prequel c?a ??o di?n Andrew Lau. Trong th?i gian ?ó, Ngô ?ã g?p siêu sao Jackie Chan t?i bu?i l? khai tr??ng c?a m?t nhà hàng. , và anh nhanh chóng ký h?p ??ng gia nh?p công ty qu?n lý c?a Chan là JC Group. .
N?m 1999, anh có m?t b??c ??t phá trong s? nghi?p di?n xu?t v?i vai di?n trong b? phim Gen-X Cops c?a ??o di?n Benny Chan. Sau vai di?n thành công, anh ?ã tham gia r?t nhi?u b? phim ?i?n ?nh bao g?m: B? phim trinh thám ???c ??u t? l?n Purple Storm, b? phim ngh? thu?t Peony Pavilion, và b? phim c?c k? thành công Love Undercover. N?m 2001, anh nh?n ???c nh?ng l?i phê bình t? gi?i truy?n thông H?ng Kông v? nh?ng c?nh nóng v?i Suki Kwan trong b? phim Cop on a Mission, Nh?ng anh nói nh?ng l?i phê bình ?ó ?ã thu hút ???c s? chú ý c?a các ??o di?n và anh s? ch?n nh?ng d?ng vai nh? th? trong t??ng lai. 
N?m 2003, Ngô l?n ??u tiên tham gia s?n xu?t trong b? phim Night Corridor c?a ??o di?n Julian Lee. Do ngân sách làm phim khá eo h?p, nên anh c?ng tham gia tìm ki?m ngu?n tài tr? và ngu?n phân ph?i cho phim, ??ng th?i anh cùng v?i Jun Kung ?ã t?o ra nh?c n?n cho b? phim. [Anh ???c ?? c? gi?i th??ng nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim Mã, ?ài Loan l?n th? 40 nh? nh?ng n? l?c c?a mình. Trong n?m 2003, Ngô c?ng tham gia vai trò nhà s?n xu?t và ??o di?n sáng t?o c?a ch??ng trình MTVs Whatever Things!, m?t ch??ng trình theo phong cách Jackass ???c phát sóng t?i Châu Á.  cùng v?i Sam Lee, Josie Ho, Terence Yin, và nh?ng ng??i n?i ti?ng khác. C?ng trong n?m ?ó, anh tham gia di?n xu?t trong v? k?chThe Happy Prince t?i sân kh?u c?a Edward Lam 
N?m 2005, Ngô ???c ?? c? gi?i nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng, H?ng Kông l?n th? 24. T?i Liên hoan phim Kim Mã l?n th? 41, Ngô ?ã giành ???c gi?i di?n viên ph? xu?t s?c nh?t cho vai di?n trong b? phim New Police Story. Chi?n th?ng ??n v?i anh khá b?t ng?, b?i vì anh không ngh? quá nhi?u v? di?n xu?t c?a mình trong phim.[15] C?ng trong n?m 2005, làng gi?i trí hoa ng? ?ã ?ón nh?n tin t?c r?ng anh ?ã thành l?p ban nh?c Alive, cùng v?i Terence Yin, Andrew Lin, and Conroy Chan. . Ngô và nh?ng ng??i b?n trong ban nh?c ?ã post nh?ng thông tin, tin t?c c?p nh?t và nh?ng suy ngh? cá nhân, công viên Disneyland ?ã m?i ban nh?c c?a anh tr? thành nhà phát ngôn cho h?.[24].
N?m 2006, Ngô ?ã vi?t k?ch b?n và ??o di?n b? phim b? phim ??u tay The Heavenly Kings, cùng v?i ban nh?c Alive.  B? phim The Heavenly Kings khai thác ?? tài v? n?n công nghi?p âm nh?c c?a H?ng Kông, vi?c thành l?p nhóm Alive v?i m?c ?ích ?? th?c hi?n b? phim, các nhân v?t trong phim c?ng ch? th? hi?n ?úng kho?ng 10 ??n 15% cu?c s?ng th?c c?a h?.  nhi?u c?nh trong phim ?an xen c? y?u t? h? c?u l?n hi?n th?c. Ngô th?a nh?n gi?ng hát c?a anh r?t t?, và âm nh?c c?a ban nh?c nh? vào k? thu?t ?? làm t?ng gi?ng ca c?a h? lên cao, ?i?u ?ó ch?ng t? m?i th? ??u là gi? m?o.  M?c dù, b? phim ?ã g?p ph?i nh?ng ph?n ?ng d? d?i t? gi?i truy?n thông khi ??a ra nh?ng thông tin sai, c? v? vi?c download b?t h?p pháp ,,nh?ng Ngô ?ã th?ng gi?i ??o di?n m?i xu?t s?c nh?t t?i Liên hoan phim Kim T??ng l?n th? 26, m?t thành t?u mà anh cho là n? l?c c?a c? nhóm.
Phim Ngô Ng?n T?


Bạn Đã Xem Chưa ?

Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

82 view

12/12 Tập
Hiyokoi

153 view

Full
New Game Ss2

101 view

12/12 Tập
Tsugumomo

109 view

12/12 Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

148 view

12/12 Tập + OVA
Saiyuuki Reload Blast

118 view

12/12 Tập
Nobunaga No Shinobi

323 view

26/26 Tập
Mahouka Koukou No Rettousei Movie: Hoshi Wo Yobu Shoujo

66 view

Trailer ( Lina )
Akagami No Shirayukihime

106 view

12/12 Tập
Made In Abyss

95 view

13/13 Tập
Konbini Kareshi

142 view

12/12 Tập
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan

33 view

13/13 Tập