{Nguy?n Thùy Trang

Nguy?n Thùy Trang

Tên khai sinh: Nguy?n Thùy Trang

Tên Khác:

Ngày sinh: 10.9.1987

Nơi sinh: Thái Bình, Vi?t Nam

Chiều cao: 1.7m

Vai diễn đáng chú ý: N/a

N?m 4 tu?i, cô ???c m? cho tham gia ??i ca Nhà Thi?u nhi Thành ph?. N?m 11 tu?i cha m? chia tay và t? ?ó Thùy Trang ? v?i m? cùng em gái Thùy Linh kém cô 4 tu?i và ti?p t?c sinh ho?t trong ??i ca c?a Nhà Thi?u nhi. ??n n?m l?p 8 thì th?y cô trong ??i có k? ho?ch thành l?p m?t nhóm ca và th? là ba cô gái Nguy?t Anh, Thùy Mi, Thùy Trang ???c ch?n vào nhóm TiMyTi. Nhóm th??ng ?i bi?u di?n cho các tr??ng h?c và nh?ng sân kh?u trong thành ph?. Th?i gian này cô c?ng nh?n ???c nhi?u l?i m?i qu?ng cáo, ch?p hình hay quay clip. Ban ??u khi ?i hát cô l?y tên th?t là Thùy Trang, nh?ng sau m?i bi?t c?ng có m?t ca s? tên Thùy Trang chuyên hát nh?c dân ca. Th? là gia ?ình m?i bói tên ?? ch?n ngh? danh cho cô. Sau khi l?y ngày tháng n?m sinh c?ng l?i, tính toán thì ra ???c hai cái tên: Song Nhi và Thùy Lâm. Cô quy?t ??nh l?y ngh? danh là Thùy Lâm, vì Thùy v?n là tên ??m và có v? n? tính, còn Lâm nghe m?nh m? h?n. Nh?ng ???c g?n 1 n?m thì r?i nhóm TiMyTi, vì ba mu?n Thùy Lâm theo ngh? c?a ba làm kinh doanh và ?ã chu?n b? h? s? cho cô ?i du h?c khi Thùy Lâm ch?a tròn 14 tu?i. Sau ?ó cô sang ??c du h?c vì có ng??i chú ?inh c? t?i thành ph? Halle t? lâu. Trong nh?ng l?n bi?u di?n các bài hát ti?ng Anh và ti?ng ??c, cô ???c ng??i c?a tr??ng ?ào t?o ng??i m?u Lieber Schule phát hi?n và m?i ký h?p ??ng. Và sau ?ó tr? thành ng??i m?u ??c quy?n c?a tr??ng Lieber. Sinh ho?t ? tr??ng ???c h?n 2 tháng thì cô chuy?n lên trung tâm chính ??t t?i Dresden. T?i ?ây Thùy Lâm ???c hu?n luy?n nh?ng ki?n th?c v? ngành th?i trang, ch? ?? ?n u?ng, t?p luy?n th? hình chuyên nghi?p. Hè n?m 2004, h?p ??ng c?a cô v?i tr??ng Lieber k?t thúc. V? Vi?t Nam cô h?c tr??ng THPT Tr?ng V??ng và tham gia cu?c thi Ti?ng hát truy?n hình thành ph? H? Chí Minh, ?o?t gi?i 4. N?m 2005 chuy?n sang THPT Marie Curie và thi ?? tr??ng Cao ??ng v?n hóa ngh? thu?t. Ngày 3 tháng 1 n?m 2010, cô k?t hôn v?i Ti?n s? Kinh t? Nguy?n Anh Tu?n t?t nghi?p ? Hoa K? n?m 2008 và tr? v? Vi?t Nam làm vi?c. Hi?n ch?ng cô công tác t?i Ngân hàng Th? gi?i có tr? s? ? Hà N?i.

Phim Nguy?n Thùy Trang


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ranpo Kitan: Game Of Laplace

62 view

11/11 Tập
Enmusubi No Youko-chan

172 view

1/24 Tập
To Be Hero

124 view

12/12 Tập
Boku No Hero Academia

109 view

13/13 Tập
Working!! Ss3

116 view

13/13 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

89 view

12/12 Tập + OVA
Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

30 view

Full
Clannad Afer Story [season 2] Ova

41 view

3/3 Tập
Toaru Majutsu no Index III

45 view

26/26 Tập
Dragon Ball Super

582 view

99/?? Tập
One Room 2nd Season Special

41 view

1 Tập
Papa no Iukoto wo Kikinasai!

145 view

12/12 Tập + OVA