{Nguy?n Xuân Trí

Nguy?n Xuân Trí

Tên khai sinh: Nguy?n Xuân Trí

Tên Khác:

Ngày sinh: 17.9.1962

Nơi sinh: Sài Gòn

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý:

M? c?a Dustin Nguy?n là n? tài t? và di?n viên múa M? L?, cha anh là danh hài Xuân Phát r?t n?i ti?ng trên sân kh?u Sài Gòn tr??c 1975. Tháng 4 n?m 1975, gia ?ình anh r?i Vi?t Nam sau khi chính quy?n Vi?t Nam C?ng hòa th?t th?. Gia ?ình anh ??n ??o Guam, sau ?ó chuy?n ??n tr?i t? n?n ? Fort Chaffee, Arkansas. Sau cùng nh? s? giúp ?? c?a m?t nhà th? Giám Lý h? di chuy?n t?i Kirkwood, Missouri, ngo?i ô c?a St. Louis, Missouri. Sau khi Dustin t?t nghi?p trung h?c, anh chuy?n t?i Nam California và theo h?c t?i ??i h?c Orange Coast. Dustin ??c m? s? tr? thành ??o di?n; tuy nhiên, tình c? anh có quen m?t ng??i b?n t?i ??i h?c Orange Coast v?n là di?n viên Hollywood và qua ng??i b?n này, anh có c? h?i bén duyên v?i ?i?n ?nh Hoa K? khi ???c m?i nh?n m?t vai trong lo?t phim truy?n hình Magnum P.I. vào n?m 1985. G?n 25 n?m g?n bó v?i ?i?n ?nh M?, là m?t trong nh?ng di?n viên g?c Vi?t hi?m hoi còn ??ng v?ng trên th? tr??ng ?i?n ?nh qu?c t?, ??n nay anh ?ã có trên 30 vai di?n l?n nh?. Vai di?n mà Dustin tâm ??c nh?t là vai Jonny trong phim Little Fish; vai này ?ã ?ánh d?u tên tu?i c?a anh v?i ?i?n ?nh th? gi?i bên c?nh n? di?n viên t?ng ?o?t gi?i Oscar Cate Blanchett. Vai S? trong Dòng máu anh hùng (2006) ?ã ?ánh d?u l?n tr? v? Vi?t Nam ??u tiên c?a anh sau 32 n?m xa quê h??ng. V?i d? án phim L?a Ph?t (Monk on Fire, d? ki?n ra m?t vào n?m 2009), Dustin có c? h?i thi th? tài n?ng trong vai trò biên k?ch và ??o di?n. L?a Ph?t là m?t b? phim hành ??ng d?a trên m?t câu chuy?n không có th?t; Dustin th?c hi?n v?i s? h?p tác c?a Jimmy Ph?m Nghiêm (nhà s?n xu?t phim Dòng máu anh hùng), hãng phim Chánh Ph??ng và Johnny Trí Nguy?n. Dustin và v? anh (c?u ng??i m?u, di?n viên Angela Rockwood-Nguy?n) còn ho?t ??ng tích c?c trong Trung tâm Ngu?n nhân l?c khuy?t t?t Christopher và Dana Reeve (The Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center) nh? nh?ng nhà t? thi?n t? sau tai n?n xe h?i ?ã làm Rockwood-Nguy?n b? li?t hai chân vào tháng 9 n?m 2001. Ngoài ra, v? ch?ng anh còn tham gia ho?t ??ng kinh doanh, h? s? h?u m?t hàng n? trang b?c nhãn hi?u Imperial Rose Collections ? Hoa K? và Nh?t B?n.

Phim Nguy?n Xuân Trí


Bạn Đã Xem Chưa ?

Koihime Musou

183 view

12/12 Tập + OVA
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

964 view

12/12 Tập
DEATH MARCH KARA HAJIMARU ISEKAI KYOUSOUKYOKU

57 view

12/12 Tập
Shingeki No Kyojin Ss2

77 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou: Otome Tairan [ss3]

82 view

12/12 Tập
Hajimete No Gal

151 view

10/10 Tập
Hina Logi: From Luck & Logic

133 view

5/12 Tập
Kuzu No Honkai

113 view

12/12 Tập
Hinako Note

228 view

12/12 Tập
One Room

127 view

12/12 Tập
To Love-ru Darkness 2nd Bd - Season 4

110 view

14/14 tập + OVA
Kimi No Suizou Wo Tabetai

27 view

Full