{Orlando Bloom

Orlando Bloom

Tên khai sinh: Orlando Bloom

Tên Khác: Orlando Bloom

Ngày sinh: 13.1.1977

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Legolas trong phim Chúa T? Nh?ng C?a Chi?c Nh?n

Orlando Bloom sinh ngày 13 tháng 1 n?m 1977 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Anh yêu thích nghi?p di?n t? n?m 12 tu?i nh? xem m?t cu?n b?ng video v?i t?a phim The Hustler và anh th?t s? b? cu?n hút. N?m 16 tu?i anh chán vi?c h?c trung h?c và anh ?ã quy?t ??nh ngh? h?c, anh chuy?n ??n Luân ?ôn và h?c ? ?ó hai mùa. Sau ?ó anh ?ã xu?t s?c nh?n h?c b?ng c?a h?c vi?n hàn lâm k?ch ngh? thu?t Anh-M?. C?ng nh? nh?ng di?n viên khác Orlando Bloom tham gia ?óng m?t s? phim v?i vai di?n nh? ?? h?c l?y kinh nghi?m làm n?n t?ng cho s? phát tri?n s? nghi?p sau này. Và ti?p theo sau ?ó anh ?ã ???c nh?n vào h?c ? tr??ng ngh? thu?t âm nh?c và n?i này làm anh thay ??i khác h?n, thay vì chán h?c nh? ? th?i trung h?c thì anh ham h?c và h?ng say h?n th?i trung h?c r?t nhi?u. Sau 3 n?m theo h?c anh ?ã tham giá ?óng khá nhi?u phim, n?m 20 tu?i anh tham gia di?n xu?t b? phim trên màn ?nh r?ng ??u tiên r?t thành công v?i r?t nhi?u s? tán th??ng nh?ng anh ?ã ng?ng l?i và tr? v? v?i m?t ngh? s? sân kh?u. N?m 1998 nh?ng t??ng Orlando Bloom s? ph?i r?i b? ngành mà anh yêu thích vì m?t tai n?n mà t??ng ch?ng nh? anh s? ng?i xe l?ng su?t ??i, nh?ng ngh? l?c c?a anh th?t phi th??ng anh ?ã t?p ?i nh?ng b??c ?i ??u tiên ch? trong 12 ngày n?m trên gi??ng b?nh. Sau khi h?i ph?c anh ?ã tr? l?i v?i s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình, và l?n tr? l?i này anh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n, và tr? thành m?t ngh? s? tài ba, sau ?ó anh l?i tr? thành m?t di?n viên r?t n?i ti?ng ch? trong vài n?m. Anh ?úng là m?t di?n viên có m?t ngh? l?c phi th??ng không ch? ??n gi?n là ? k? n?ng di?n xu?t mà còn là m?t ng??i có ý chí ph?n ??u cao, không ph? lòng khán gi? hi?n t?i anh là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Hollywood.
Phim Orlando Bloom


Bạn Đã Xem Chưa ?

Keppeki Danshi! Aoyama-kun

521 view

12/12 Tập
Youkai Apartment No Yuuga Na Nichijou

692 view

26/26 Tập
Action Heroine Cheer Fruits

238 view

12/12 Tập
Đế Vương Công Lược

555 view

20/?? Tập
Clannad Movie: The Motion Picture

164 view

Movie
Hibike! Euphonium Movie: Kitauji Koukou Suisougaku-bu E Youkoso

194 view

Movie
Thất Hình Đại Tội (Phần 3)

5 view

Full 24/24 Tập VietSub
Grand Blue

6 view

Full 12/12 Tập VietSub
Cửa Hàng Kẹo Ngọt (Phần 1)

13 view

Full 12/12 Tập VietSub
Nhất Nhân Chi Hạ Phần 1

9 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Yuragi-sou no Yuuna-san

9 view

Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
Shingeki No Kyojin Ss2

271 view

12/12 Tập