{Orlando Bloom

Orlando Bloom

Tên khai sinh: Orlando Bloom

Tên Khác: Orlando Bloom

Ngày sinh: 13.1.1977

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Legolas trong phim Chúa T? Nh?ng C?a Chi?c Nh?n

Orlando Bloom sinh ngày 13 tháng 1 n?m 1977 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Anh yêu thích nghi?p di?n t? n?m 12 tu?i nh? xem m?t cu?n b?ng video v?i t?a phim The Hustler và anh th?t s? b? cu?n hút. N?m 16 tu?i anh chán vi?c h?c trung h?c và anh ?ã quy?t ??nh ngh? h?c, anh chuy?n ??n Luân ?ôn và h?c ? ?ó hai mùa. Sau ?ó anh ?ã xu?t s?c nh?n h?c b?ng c?a h?c vi?n hàn lâm k?ch ngh? thu?t Anh-M?. C?ng nh? nh?ng di?n viên khác Orlando Bloom tham gia ?óng m?t s? phim v?i vai di?n nh? ?? h?c l?y kinh nghi?m làm n?n t?ng cho s? phát tri?n s? nghi?p sau này. Và ti?p theo sau ?ó anh ?ã ???c nh?n vào h?c ? tr??ng ngh? thu?t âm nh?c và n?i này làm anh thay ??i khác h?n, thay vì chán h?c nh? ? th?i trung h?c thì anh ham h?c và h?ng say h?n th?i trung h?c r?t nhi?u. Sau 3 n?m theo h?c anh ?ã tham giá ?óng khá nhi?u phim, n?m 20 tu?i anh tham gia di?n xu?t b? phim trên màn ?nh r?ng ??u tiên r?t thành công v?i r?t nhi?u s? tán th??ng nh?ng anh ?ã ng?ng l?i và tr? v? v?i m?t ngh? s? sân kh?u. N?m 1998 nh?ng t??ng Orlando Bloom s? ph?i r?i b? ngành mà anh yêu thích vì m?t tai n?n mà t??ng ch?ng nh? anh s? ng?i xe l?ng su?t ??i, nh?ng ngh? l?c c?a anh th?t phi th??ng anh ?ã t?p ?i nh?ng b??c ?i ??u tiên ch? trong 12 ngày n?m trên gi??ng b?nh. Sau khi h?i ph?c anh ?ã tr? l?i v?i s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình, và l?n tr? l?i này anh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n, và tr? thành m?t ngh? s? tài ba, sau ?ó anh l?i tr? thành m?t di?n viên r?t n?i ti?ng ch? trong vài n?m. Anh ?úng là m?t di?n viên có m?t ngh? l?c phi th??ng không ch? ??n gi?n là ? k? n?ng di?n xu?t mà còn là m?t ng??i có ý chí ph?n ??u cao, không ph? lòng khán gi? hi?n t?i anh là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Hollywood.
Phim Orlando Bloom


Bạn Đã Xem Chưa ?

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru

472 view

23/23 Tập
Seikaisuru Kado

207 view

12/12 Tập
Nyanko Days

156 view

12/12 Tập
Masou Gakuen Hxh Bd

228 view

12/12 Tập
Berserk

267 view

25/25 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

1702 view

12/12 Tập
Bungou Stray Dogs

339 view

12/12 Tập
Kakegurui××

86 view

24 phut
Ingress The Animation

86 view

11/11 Tập
Kamen Rider Zi-o

542 view

Hitorijime My Hero

210 view

12/12 Tập
Chain Chronicle: The Light Of Haecceitas Movie 1 (2017)

68 view

4/4 Tập