{Orlando Bloom

Orlando Bloom

Tên khai sinh: Orlando Bloom

Tên Khác: Orlando Bloom

Ngày sinh: 13.1.1977

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Legolas trong phim Chúa T? Nh?ng C?a Chi?c Nh?n

Orlando Bloom sinh ngày 13 tháng 1 n?m 1977 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Anh yêu thích nghi?p di?n t? n?m 12 tu?i nh? xem m?t cu?n b?ng video v?i t?a phim The Hustler và anh th?t s? b? cu?n hút. N?m 16 tu?i anh chán vi?c h?c trung h?c và anh ?ã quy?t ??nh ngh? h?c, anh chuy?n ??n Luân ?ôn và h?c ? ?ó hai mùa. Sau ?ó anh ?ã xu?t s?c nh?n h?c b?ng c?a h?c vi?n hàn lâm k?ch ngh? thu?t Anh-M?. C?ng nh? nh?ng di?n viên khác Orlando Bloom tham gia ?óng m?t s? phim v?i vai di?n nh? ?? h?c l?y kinh nghi?m làm n?n t?ng cho s? phát tri?n s? nghi?p sau này. Và ti?p theo sau ?ó anh ?ã ???c nh?n vào h?c ? tr??ng ngh? thu?t âm nh?c và n?i này làm anh thay ??i khác h?n, thay vì chán h?c nh? ? th?i trung h?c thì anh ham h?c và h?ng say h?n th?i trung h?c r?t nhi?u. Sau 3 n?m theo h?c anh ?ã tham giá ?óng khá nhi?u phim, n?m 20 tu?i anh tham gia di?n xu?t b? phim trên màn ?nh r?ng ??u tiên r?t thành công v?i r?t nhi?u s? tán th??ng nh?ng anh ?ã ng?ng l?i và tr? v? v?i m?t ngh? s? sân kh?u. N?m 1998 nh?ng t??ng Orlando Bloom s? ph?i r?i b? ngành mà anh yêu thích vì m?t tai n?n mà t??ng ch?ng nh? anh s? ng?i xe l?ng su?t ??i, nh?ng ngh? l?c c?a anh th?t phi th??ng anh ?ã t?p ?i nh?ng b??c ?i ??u tiên ch? trong 12 ngày n?m trên gi??ng b?nh. Sau khi h?i ph?c anh ?ã tr? l?i v?i s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình, và l?n tr? l?i này anh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n, và tr? thành m?t ngh? s? tài ba, sau ?ó anh l?i tr? thành m?t di?n viên r?t n?i ti?ng ch? trong vài n?m. Anh ?úng là m?t di?n viên có m?t ngh? l?c phi th??ng không ch? ??n gi?n là ? k? n?ng di?n xu?t mà còn là m?t ng??i có ý chí ph?n ??u cao, không ph? lòng khán gi? hi?n t?i anh là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Hollywood.
Phim Orlando Bloom


Bạn Đã Xem Chưa ?

Akagami No Shirayukihime

104 view

12/12 Tập
Fairy Tail Movie Houou No Miko

25 view

Full Movie 1
Hayate No Gotoku! Ova

23 view

03/03 Tập
Eldlive

100 view

12/12 Tập
Battle Girl Project

74 view

8/?? Tập
Tamako Love Story

72 view

Movie
Kaitou Tenshi Twin Angel

34 view

12/12 Tập
Schoolgirl Strikers: Animation Channel

39 view

4/13 Tập
Ao No Exorcist: Kyoto Fujouou-hen

31 view

12/12 Tập
Yuu Yuu Hakusho - Two Shots-noru Ka Soru Ka

30 view

Full
Elsword: El Lady

96 view

12/12 Tập
Idolish7 Vibrato

32 view

8/8 Tập