{Orlando Bloom

Orlando Bloom

Tên khai sinh: Orlando Bloom

Tên Khác: Orlando Bloom

Ngày sinh: 13.1.1977

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Legolas trong phim Chúa T? Nh?ng C?a Chi?c Nh?n

Orlando Bloom sinh ngày 13 tháng 1 n?m 1977 là m?t di?n viên n?i ti?ng ng??i anh. Anh yêu thích nghi?p di?n t? n?m 12 tu?i nh? xem m?t cu?n b?ng video v?i t?a phim The Hustler và anh th?t s? b? cu?n hút. N?m 16 tu?i anh chán vi?c h?c trung h?c và anh ?ã quy?t ??nh ngh? h?c, anh chuy?n ??n Luân ?ôn và h?c ? ?ó hai mùa. Sau ?ó anh ?ã xu?t s?c nh?n h?c b?ng c?a h?c vi?n hàn lâm k?ch ngh? thu?t Anh-M?. C?ng nh? nh?ng di?n viên khác Orlando Bloom tham gia ?óng m?t s? phim v?i vai di?n nh? ?? h?c l?y kinh nghi?m làm n?n t?ng cho s? phát tri?n s? nghi?p sau này. Và ti?p theo sau ?ó anh ?ã ???c nh?n vào h?c ? tr??ng ngh? thu?t âm nh?c và n?i này làm anh thay ??i khác h?n, thay vì chán h?c nh? ? th?i trung h?c thì anh ham h?c và h?ng say h?n th?i trung h?c r?t nhi?u. Sau 3 n?m theo h?c anh ?ã tham giá ?óng khá nhi?u phim, n?m 20 tu?i anh tham gia di?n xu?t b? phim trên màn ?nh r?ng ??u tiên r?t thành công v?i r?t nhi?u s? tán th??ng nh?ng anh ?ã ng?ng l?i và tr? v? v?i m?t ngh? s? sân kh?u. N?m 1998 nh?ng t??ng Orlando Bloom s? ph?i r?i b? ngành mà anh yêu thích vì m?t tai n?n mà t??ng ch?ng nh? anh s? ng?i xe l?ng su?t ??i, nh?ng ngh? l?c c?a anh th?t phi th??ng anh ?ã t?p ?i nh?ng b??c ?i ??u tiên ch? trong 12 ngày n?m trên gi??ng b?nh. Sau khi h?i ph?c anh ?ã tr? l?i v?i s? nghi?p ?i?n ?nh c?a mình, và l?n tr? l?i này anh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n, và tr? thành m?t ngh? s? tài ba, sau ?ó anh l?i tr? thành m?t di?n viên r?t n?i ti?ng ch? trong vài n?m. Anh ?úng là m?t di?n viên có m?t ngh? l?c phi th??ng không ch? ??n gi?n là ? k? n?ng di?n xu?t mà còn là m?t ng??i có ý chí ph?n ??u cao, không ph? lòng khán gi? hi?n t?i anh là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a Hollywood.
Phim Orlando Bloom


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tokimeki Memorial: Only Love

141 view

25/25 Tập
Little Witch Academia 2017

40 view

25/25 Tập
Masamune-kun No Revenge

76 view

12/12 Tập
Boku No Hero Academia

45 view

13/13 Tập
Shoukoku No Altair

64 view

24/24
Enmusubi No Youko-chan

105 view

1/24 Tập
Seikaisuru Kado

51 view

12/12 Tập
Non Non Biyori Ss1

86 view

12 Tập + OVA
Aikatsu Stars! Movie

30 view

Movie
Isshuukan Friends

56 view

12/12 Tập
Rewrite: Moon And Terra

139 view

11/11 Tập
Haikyu!! 3rd Season

26 view

10/10 Tập