{Quách T?n An

Quách T?n An

Tên khai sinh: Quách T?n An

Tên Khác: Roger Kwok

Ngày sinh: 9.10.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vai diễn đáng chú ý: Chàng V??g trong ?ôi ??a L?ch

Quách T?n An là nam di?n viên n?i ti?ng c?a H?ng Kông sinh ngày 9 tháng 10 n?m 1964. Quách T?n An t?ng là m?t ca s? tr??c khi b??c chân vào s? nghi?p di?n xu?t. Anh tham gia vào làng gi?i trí n?m anh 17 tu?i và khi anh vào ngh? lúc nào c?ng ch?m ch? mi?t mài v?i công vi?c, nh?ng anh không ???c trong d?ng c?a ??o di?n c?ng không ???c s? yêu thích c?a ??ng nghi?p, lúc nào c?ng b? chê trách, b? coi th??ng th?m chí là b? ??ng nghi?p ch?i x?u.B? Ngã nhi?u, b? coi th??ng nh?ng nh? v?y anh ?ã h?c h?i ???c r?t nhi?u kinh nghi?m trong cu?c s?ng, anh h?c cách thay ??i mình, m?c dù không thay ??i ???c nhi?u nh?ng anh c?ng có thay ??i. Không ph? lòng mong m?i c?a anh cu?i cùng anh c?ng có c? h?i phát tri?n b?n thân và ngày m?t phát tri?n ?i lên. N?m 2003 - 2005, anh nh?n vai ?inh Th??ng V??ng trong hai b? phim ?ôi ??a l?ch và Chuy?n Chàng V??ng, Quách T?n An ?ã r?t thành công v?i vai di?n này khi ???c nhi?u khán gi? yêu thích ??ng th?i ?o?t nhi?u gi?i th??ng. Anh hi?n là di?n viên ??c quy?n c?a TVB. Anh ?ã t?ng tham gia ?óng r?t nhi?u phim và ???c r?t nhi?u khán gi? yêu thích ??c bi?t là vai chàng V??ng trong phim ?ôi ??a L?ch ?ã r?t thành công. Tháng 11 n?m 2005, Quách T?n An l?n th? 2 nh?n gi?i "Nam di?n viên chính xu?t s?c nh?t", v?i thành tích này, anh ?ã tr? thành m?t trong s? nh?ng nam di?n viên ?o?t danh hi?u di?n viên xu?t s?c 2 l?n. Có th? nói Quách T?n An là di?n viên g?n bó v?i TVB lâu n?m nh?t, anh tham gia ?óng r?t nhi?u phim c?a TVB s?n Xu?t....
Phim Quách T?n An


Bạn Đã Xem Chưa ?

Hina Logi: From Luck & Logic

358 view

5/12 Tập
Working!!

515 view

13/13 Tập
Shingeki No Bahamut: Genesis

259 view

12/12 Tập
Monster Strike

367 view

23/51 Tập
Yama No Susume Ss1

146 view

12/12 Tập + Ova
Gyakuten Saiban: Sono Shinjitsu, Igi Ari! Season 2

773 view

23/23 Tập
FAIRY TAIL OVA 6: FAIRY TAIL X RAVE

111 view

1 Tập
Gintama 2017

422 view

12/12 Tập
One Punch Man

280 view

12/12 Tập
Prison School Bd

618 view

12/12 Tập + OVA
Seto No Hanayome

254 view

26 Tập + 2 OVA
Konbini Kareshi

363 view

12/12 Tập