{Thích Ti?u Long

Thích Ti?u Long

Tên khai sinh: Thích Ti?u Long

Tên Khác: Thích Ti?u Long

Ngày sinh: 6.1.1988

Nơi sinh: Hà Nam, Trung Qu?c

Chiều cao:

Vai diễn đáng chú ý: Ti?u Lâm Ti?u T?, R?ng Trung Hoa

Thích Ti?u Long tên th?t là Tr?nTi?u Long sinh ngày 6 tháng 1 n?m 1988 là di?n viên võ thu?t tr? tu?i n?i ti?ng c?a Trung Qu?c. Thích Ti?u Long gia nh?p thi?u lâm t? n?m c?u m?i 2 tu?i. C?u l?nh h?i võ thu?t r?t nhanh ???c truy?n th? võ thu?t c?a thi?u lâm và c?a cha là võ s? Tr?n ??ng S?n. N?m lên 4 c?u ?ã bi?u di?n xu?t s?c màn trình di?n t?i ??i h?i công phu thi?u lâm qu?c t? và c? mai c?u ?ã tham gia di?n ?nh t? ?ó. S? nghi?p phát tri?n t? r?t bé, N?m lên 6 tu?i c?u ?ã r?t thành công qua các vai di?n c?a mình. N?m 1992 Thích Ti?u Long tham gia Liên hoan võ thu?t thi?u lâm qu?c t? ???c t? ch?c t?i Tr?nh châu,t?i cu?c thi này m?c dù m?i ch? 4 tu?i nh?ng c?u ?ã ??t hai gi?i v? thi?u lâm hán quy?n và la hán côn pháp....Sau thành công c?a Toàn phong ti?u s?,n?m 1994 TTL ti?p t?c phát huy s? tr??ng c?a mình qua 4 b? phim g?m ?i?n ?nh và truy?n hình. Phim di?n ?nh Tân Ô long vi?n, R?ng trung qu?c.Cu?i n?m 1994 TTL ???c TVB m?i ?óng phim Lò võ thi?u lâm. N?m 2002 TTL 14 tu?i, v?i 10 tu?i ngh? ???c ghi nh?n là di?n viên nh? tu?i c?a TQ có thành tích ?áng n?. Không nh?ng th?,TTL còn là ni?m t? hào c?a võ thu?t TQ, là th?n ??ng có công ??a công phu ngàn n?m c?a môn phái thi?u lâm gi?i thi?u v?i th? gi?i. Ngoài vi?c tham gia di?n xu?t Thích Ti?u Long còn tham gia nhi?u ho?t ??ng và ch??ng trình khác. Tuy còn nh? tu?i nh?ng anh tham gia r?t nhi?u ho?t ??ng t? thi?n. Hi?n nay Thích Ti?u Long ?ang tr? thành di?n viên xu?t s?c c?a Tung qu?c và d? ??nh c?a anh s? tham gia và phát tri?n ? c? làng ?i?n ?nh th? gi?i....

Phim Thích Ti?u Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tales Of Zestiria The X

208 view

12/12 Tập
Rental Magica

55 view

24/24 Tập
Hina Logi: From Luck & Logic

97 view

5/12 Tập
Centaur No Nayami

47 view

12/12 Tập
Ano Natsu De Matteru

7 view

12/12 Tập + Special
High School Star Musical Ss2

4 view

8/?? Tập
Eldlive

45 view

12/12 Tập
Rewrite

92 view

13/13 Tập
Fuuka

68 view

12/12 Tập
Shin Koihime Musou [ss2]

1 view

12/12 Tập
Chain Chronicle: Haecceitas No Hikari

45 view

12/12 Tập
Trinity Seven: Eternity Library & Alchemic Girl

50 view

Movie