{Tiêu Ân Tu?n

Tiêu Ân Tu?n

Tên khai sinh: Tiêu Ân Tu?n

Tên Khác: Tiêu Ân Tu?n

Ngày sinh:

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Lý T?m Hoan trong phim Ti?u Lý Phi ?ao, Tri?n Chiêu trong Th?t hi?p ng? ngh?a

Tiêu Ân Tu?n là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh ?ài Loan, anh ???c khán gi? bi?t ??n v?i m?t khuôn m?t ?i?n trai ??y v? th? sinh ?a tình và lãng t?.Cu?c ??i ?i?n ?nh c?a anh b?t ngu?n t? huy?n tho?i võ thu?t Lý Ti?u Long,vì ?am mê võ thu?t nên anh tham gia vào ?i?n ?nh.?? thành danh trong l?nh v?c này thì ph?i v??t qua nhi?u chông gai và không ít b?n bè c?a anh ?ã b? cu?c gi?a ch?ng,nh?ng anh v?n c? g?ng ti?p t?c con ???ng ?i?n ?nh c?a mình.Ban ?âu anh ph?i ??m nh?n nh?ng vai ph? trong phim, c?ng nh? bao nhiêu ngôi sao ?i?n ?nh khác, vì th?i gian mà các ??o di?n yêu c?u ? anh là không nhi?u trong nh?ng vai ph?,vì th? anh ph?i làm nhi?u công vi?c khác ?? m?u sinh nh? th? u?n tóc, và làm nh?ng vi?c liên quan ??n l?nh v?c m? thu?t.D?n d?n th?y ???c tài n?ng di?n xu?t c?a anh nên ??o di?n ?ã giao phó cho anh làm nam di?n viên chính trong phim Th?t Hi?p Ng? Ngh?a,?ây là m?t ?i?u may m?n và không t??ng b?i vì Tiêu Ân Tu?n ?ã lên ???ng nh?p ng? tr??c ?ó,và sau khi anh gi?i ng? thì t??ng ch?ng nh? gi?c m? ?i?n ?nh c?a anh ?ã tan thành mây khói.Tiêu Ân Tu?n ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim truy?n hình c? trang nh? Ti?u Lý Phi ?ao, N?i Lòng Th?u Tr?i Xanh, Bao Công K? Án....Sau 15 n?m thành công trong l?nh v?c ?i?n ?nh,anh ?ã xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u.? ngoài ??i th?c thì Tiêu An Tu?n s?ng r?t ?àng hoàng và là m?t ng??i m?u m?c, là m?t ng??i ch?ng,ng??i cha tuy?t v?i.Sau ?ó vì s? yêu c?u và ái m? c?a khán gi?,anh ?ã ra m?t m?t album nh?c vào n?m 2009 và ???c khán gi? nhi?t tình ?ng h?.
Phim Tiêu Ân Tu?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Ansatsu Kyoushitsu Live Action

76 view

Movie
One Punch Man

280 view

12/12 Tập
Sakamoto Desu Ga?

299 view

12/12 Tập
Gakuen Babysitters

141 view

2018
5-toubun No Hanayome ∬

100 view

03/12 Tập
Yama No Susume Ss2

337 view

24/24 Tập + Ova
Marchen Madchen

491 view

12/12 Tập
Blue Dragon

765 view

51/51 Tập
Tasogare Otome X Amnesia

178 view

12/12 Tập
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Detonation

84 view

Full
Another

466 view

13/13 Tập
Hayate No Gotoku

904 view

52/52 Tập