{Tiêu Ân Tu?n

Tiêu Ân Tu?n

Tên khai sinh: Tiêu Ân Tu?n

Tên Khác: Tiêu Ân Tu?n

Ngày sinh:

Nơi sinh: Trung Qu?c

Chiều cao: 1.76m

Vai diễn đáng chú ý: Lý T?m Hoan trong phim Ti?u Lý Phi ?ao, Tri?n Chiêu trong Th?t hi?p ng? ngh?a

Tiêu Ân Tu?n là m?t nam di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh ?ài Loan, anh ???c khán gi? bi?t ??n v?i m?t khuôn m?t ?i?n trai ??y v? th? sinh ?a tình và lãng t?.Cu?c ??i ?i?n ?nh c?a anh b?t ngu?n t? huy?n tho?i võ thu?t Lý Ti?u Long,vì ?am mê võ thu?t nên anh tham gia vào ?i?n ?nh.?? thành danh trong l?nh v?c này thì ph?i v??t qua nhi?u chông gai và không ít b?n bè c?a anh ?ã b? cu?c gi?a ch?ng,nh?ng anh v?n c? g?ng ti?p t?c con ???ng ?i?n ?nh c?a mình.Ban ?âu anh ph?i ??m nh?n nh?ng vai ph? trong phim, c?ng nh? bao nhiêu ngôi sao ?i?n ?nh khác, vì th?i gian mà các ??o di?n yêu c?u ? anh là không nhi?u trong nh?ng vai ph?,vì th? anh ph?i làm nhi?u công vi?c khác ?? m?u sinh nh? th? u?n tóc, và làm nh?ng vi?c liên quan ??n l?nh v?c m? thu?t.D?n d?n th?y ???c tài n?ng di?n xu?t c?a anh nên ??o di?n ?ã giao phó cho anh làm nam di?n viên chính trong phim Th?t Hi?p Ng? Ngh?a,?ây là m?t ?i?u may m?n và không t??ng b?i vì Tiêu Ân Tu?n ?ã lên ???ng nh?p ng? tr??c ?ó,và sau khi anh gi?i ng? thì t??ng ch?ng nh? gi?c m? ?i?n ?nh c?a anh ?ã tan thành mây khói.Tiêu Ân Tu?n ti?p t?c thành công r?c r? v?i nh?ng b? phim truy?n hình c? trang nh? Ti?u Lý Phi ?ao, N?i Lòng Th?u Tr?i Xanh, Bao Công K? Án....Sau 15 n?m thành công trong l?nh v?c ?i?n ?nh,anh ?ã xây d?ng cho mình m?t th??ng hi?u.? ngoài ??i th?c thì Tiêu An Tu?n s?ng r?t ?àng hoàng và là m?t ng??i m?u m?c, là m?t ng??i ch?ng,ng??i cha tuy?t v?i.Sau ?ó vì s? yêu c?u và ái m? c?a khán gi?,anh ?ã ra m?t m?t album nh?c vào n?m 2009 và ???c khán gi? nhi?t tình ?ng h?.
Phim Tiêu Ân Tu?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Naruto Shippuuden

2782 view

500/500 Tập
Hand Shakers

102 view

12/12 Tập
Little Witch Academia 2017

62 view

25/25 Tập
Dragon Ball Kai 2014

356 view

61/61 Tập
FAIRY TAIL OVA 4

41 view

1 Tập
Rental Magica

109 view

24/24 Tập
School Rumble Ss2

189 view

26/26 Tập + OVA
Hibike! Euphonium

107 view

13/13 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss2]

70 view

13/13 Tập + OVA
Elsword: El Lady

119 view

12/12 Tập
Enmusubi No Youko-chan

177 view

1/24 Tập
Kenka Banchou Otome: Girl Beats Boys

61 view

12/12 Tập