{Tr?nh Thi?u Thu

Tr?nh Thi?u Thu

Tên khai sinh: Tr?nh Thi?u Thu

Tên Khác: Adam Cheng

Ngày sinh: 24.2.1947

Nơi sinh: Qu?ng ?ông

Chiều cao: 1.82m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr?nh Thi?u Thu là m?t nam di?n viên c?a ?i?n ?nh H?ng Kông, anh sinh ngày 24 tháng 2 n?m 1947 t?i thành ph? Qu?ng ?ông c?a Trung Qu?c.T? thu? nh? thì anh ?ã b?c l? r?t nhi?u n?ng khi?u v? ngh? thu?t k?ch nói, b?ng ch?ng là anh ?ã ?o?t ???c gi?i th??ng nam di?n viên k?ch xu?t s?c nh?t qua m?t v? k?ch do chính anh biên so?n và di?n xu?t có tên là Th? Túc Tình Thâm.Sau s? thành công trên thì anh ti?p t?c con ???ng ngh? thu?t c?a mình b?ng cách ??u quân cho t?p ?oàn phim Tri?u Th? ( là tên g?i tr??c c?a hãng TVB) và tham gia m?t s? b? phim cho hãng phim này.Sau ?ó anh r?i hãng Tri?u th? và tham gia vào hãng phim có tên là Kiên Thành và ???c sánh vài cùng n? minh tinh n?i danh trên màn b?c lúc b?y gi? là Tr?n B?o Châu.Nh?ng s? nghi?p c?a anh nhanh chóng ?i vào ngõ c?t khi anh g?p m?t tr? ng?i h?t s?c to l?n vì gi?ng nói c?a mình thu?n mang gi?ng Qu?ng ?ông trong khi khán gi? xem truy?n hình ?a s? nghe và thích ti?ng ph? thông h?n,c?ng chính vì ?i?u này mà anh b? th?t nghi?p và ph?i tr?i qua nhi?u ngh? nghi?p khác nhau ?? m?u sinh nh? ?i hát karaoke, bán qu?n áo....Sau ?ó m?t th?i gian, anh g?p m?t cô b?n n?m x?a c?a mình và c?ng chính nh? cô gái này mà anh?ã tr? l?i con ???ng ?i?n ?nh b?ng cách làm di?n viên cho hãng phim truy?n hình TVB b?ng l?i di?n xu?t h?t s?c tài tình c?a mình.
Phim Tr?nh Thi?u Thu


Bạn Đã Xem Chưa ?

FAIRY TAIL OVA 5

103 view

1 Tập
Monster Strike

256 view

23/51 Tập
kyoukai No Rinne Ss3

185 view

13/?? Tập
Ansatsu Kyoushitsu Ss2

207 view

25/25 Tập
Mecha-ude

269 view

Full
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

256 view

12/12 Tập + OVA
Hajimete No Gal

305 view

10/10 Tập
To Love-ru Darkness 2nd Bd - Season 4

223 view

14/14 tập + OVA
Jigoku Shoujo: Yoi No Togi

134 view

5/12 Tập
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

496 view

26/26 Tập
Vợ Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh Phần 2

1701 view

12/12 Tập
Yuru Yuri Ss2

181 view

12/12 Tập