{Tr??ng M?n Ng?c

Tr??ng M?n Ng?c

Tên khai sinh: Tr??ng M?n Ng?c

Tên Khác: Maggie Cheung

Ngày sinh: 20.9.1964

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.68m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng M?n Ng?c sinh ngày 20 tháng 6 n?m 1964 t?i H?ng Kông, nh?ng cô sinh s?ng ? anh t? nh?. Cô tr? v? H?ng Kông n?m 1983 và tham gia cu?c thi hoa h?u H?ng Kông dành ???c ngôi Á H?u, sau khi ??t ???c danh hi?u Á H?u cô tham gia vào làng gi?i trí, c?ng t? ?ó con ???ng ho?t ??ng ngh? thu?t c?a cô b?t ??u. Tr??ng M?n Ng?c ký h?p ??ng v?i TVB và tham gia ?óng phim TVB. Tham gia ?óng phim ?i?n ?nh n?m 1984 và có ???c nh?ng vai r?t ?n t??ng. Trong giai ?o?n ??u c?a s? nghi?p ?i?n ?nh, vai di?n c?a Tr??ng trong các b? phim th??ng ch? là các cô gái xinh ??p và không ?òi h?i cao v? k? n?ng di?n xu?t. Tr??ng M?n Ng?c không nh?ng là m?t ng??i có nhan s?c mà còn là m?t di?n viên có kh? n?ng di?n xu?t r?t ??c bi?t v?i nh?ng phim ?n t??ng, m?c dù v?y cô c?ng không tham gai b?t k? cu?c thi tuy?n ch?n vai nào. Cô là m?t di?n viên ??t ???c thành công r?t nhanh ch?ng, do v?y cô m?c ph?i m?t s? sai l?m trong khi di?n xu?t là c? r?p khuôn vai di?n làm cho khán gi? c?m th?y nhàm chán, không ???c s? ?g h? nhi?u l?m. Nh?ng không vì v?y mà cô b? cu?c, cô có g?ng n? l?c khúc ph?c nh??c ?i?m c?a mình và ngày càng thành công ? nh?ng vai di?n sau này h?n. Gi?i th??ng danh giá ??u tiên ??n v?i Tr??ng M?n Ng?c là danh hi?u n? di?n viên chính xu?t s?c nh?t liên hoan phim kim mã dài loan n?m 1990. Sau nh?ng thành công phim ?i?n ?nh ? H?ng Kông cô còn m?nh d?ng tham gia ?óng phim n??c ngoài và ??t ???c r?t nhi?u thành công. Tên tu?i c?a cô ngày càng n?i ti?ng h?n. N?m 2004, Tr??ng M?n Ng?c và Assayas l?i h?p tác tr? l?i trong b? phim Clean, tác ph?m này giúp Tr??ng M?n Ng?c tr? thành n? di?n viên ng??i Châu Á ??u tiên giành gi?i N? di?n viên xu?t s?c.....
Phim Tr??ng M?n Ng?c


Bạn Đã Xem Chưa ?

Granblue Fantasy The Animation

112 view

13/13 Tập
Rewrite

130 view

13/13 Tập
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu Ss2

59 view

12/12 Tập
Seikaisuru Kado

124 view

12/12 Tập
Uta No Prince Sama Ss2

88 view

13/13 Tập
Clannad Afer Story [season 2] Ova

41 view

3/3 Tập
Eromanga-sensei

156 view

12/12 Tập + OVA
Devil May Cry

35 view

12/12 Tập
Sora No Method: Mou Hitotsu No Negai

26 view

1 Tập
Re:creators

54 view

22/22 Tập
Toàn Chức Cao Thủ 2

23 view

12/12 Tập
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 1 + 2

116 view

94/94 Tập