{Tr??ng Qu?c Vinh

Tr??ng Qu?c Vinh

Tên khai sinh: Tr??ng Qu?c Vinh

Tên Khác: Tr??ng Qu?c Vinh

Ngày sinh: 12.9.1965

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vai diễn đáng chú ý:

Tr??ng Qu?c Vinh sinh ngày 12 tháng 9 n?m 1956, m?t ngày 1 tháng 4 n?m 2003. Ông là m?t di?n viên, ca s?, nh?c s? n?i ti?ng H?ng Kông, ông có m?t s? nghi?p ?i?n ?nh thành công và v?ng ch?c. Ông là ngôi sao ???c yêu thích nh?t Châu Á. Nh?ng vì áp l? ông ?ã tìm cách gi?i thoát b?ng cách t? sát. N?m 1977 Tr??ng Qu?c Vinh tham gia và dành gi?i nhì cu?c thi âm nh?c Châu Á. Ông ?ã ký h?p ??ng v?i hãng ATV và chính th?c b??c vào làng gi? trí. Nh?ng ngày ??u nghi?p di?n c?a ông không thu?n l?i cho l?m, ông t?ng b? ?u?i kh?i sân kh?u, album phát hành thì không ???c công chúng hoan nghênh. T? n?m 1970 tr? ?i ông tham gia ?óng m?t s? phim và nh?ng phim này c?ng giúp ông tr? thành di?n viên quen thu?c t?i ?ông Nam Á. N?m 1982 Tr?n Th?c Phân ng??i qu?n lý và theo chân Tr??ng Qu?c Vinh ??n t?n gi?. ?i?n ?nh ??n v?i ông khá mu?n nh?ng kh? n?ng di?n xu?t c?a ông c?ng nhanh chóng ???c công nh?n v?i gi?i th??ng nam di?n viên xu?t s?c nh?t, nh?ng n?m 80 phim Tr??ng Qu?c Vinh ?óng r?t phù h?p v?i gi?i tr? và ???c r?t nhi?u s? ?ng h?. N?m 1986 tr? ?i c? s? nghi?p âm nh?c và di6e5n ?nh c?a ông ??u phát tri?n thu?n l?i ông tr? thành m?t ngôi sao l?n trong làng gi?i trí H?ng Kông.....
Phim Tr??ng Qu?c Vinh


Bạn Đã Xem Chưa ?

Nisekoi - False Love

227 view

20/20 Tập
OVERLORD: PLE PLE PLEIADES (OVA)

29 view

04/?? Tập
Gin No Guardian

107 view

12/12 Tập
Working!! Ss4

116 view

13/13 Tập
Spiritpact

167 view

22/?? Tập
Monster Strike: An Encore And Continuance – Pandora’s Box

31 view

ONA
Akame Ga Kill BD

232 view

24/24 Tập
Henkei Shoujo

68 view

3/?? Tập
Date A Live Ii Bd

125 view

10/10 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi!

20 view

Full
Oushitsu Kyoushi Haine

130 view

12/12 Tập
Sakurada Reset

49 view

24/24 Tập