{Tr??ng V? Ki?n

Tr??ng V? Ki?n

Tên khai sinh: Tr??ng V? Ki?n

Tên Khác: Cheung Wai Kin

Ngày sinh: 8.2.1965

Nơi sinh: Th??ng H?i

Chiều cao: 1.72m

Vai diễn đáng chú ý: Vi Ti?u B?o trong Ti?u B?o và Khang Hy, Ph??ng Th? Ng?c trong Thi?u Niên Ph??ng Th? Ng?c

Tr??ng V? Ki?n là m?t di?n viên n?i ti?ng c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v? th? lo?i phim hài h??c. Tr??ng V? Ki?n sinh ngày 8 tháng 2 n?m 1965 t?i thành ph? Th??ng H?i, anh ta t? nh? ?ã tr?i qua m?t tu?i th? không h? êm ??m và h?nh phúc nh? b?o ??a tr? cùng l?a khác, anh sinh ra trong m?t gia ?ình nghèo khó, cha anh sau khi có m?t vài ng??i con v?i m? anh thì b? gia ?ình,b? con cái ?i theo hình bóng c?a m?t ng??i ph? n? khác, vì th? mà Tr??ng V? Ki?n ?ã ph?i t? ki?m s?ng t? khi còn r?t nh?,va anh ta hi?u ra m?t ?i?u là không m?t ai lo cho mình b?ng t? lo l?ng cho b?n thân, anh ph?i ?i làm t? sáng cho t?i g?n khuya m?i v? nhà, anh c? g?ng làm vi?c th?t nhi?u ?? có ti?n trang tr?i cu?c s?ng và nuôi n?ng ng??i m? c?a mình.V? Ki?n tuy nghèo khó nh?ng anh l?i có n?ng khi?u ca hát b?m sinh, ?? v??n lên trong cu?c s?ng anh ?ã làm li?u m?t phen ?? ghi danh vào cu?c thi tìm ki?m ca s? không chuyên tri?n v?ng và anh ?ã xu?t s?c giành gi?i th??ng c?a ch??ng trình.
C?ng t? ?ây,cu?c ??i c?a V? Ki?n ?ã b??c sang m?t trang khác, m?t cu?c s?ng c?a ngh? s?, giã bi?t nh?ng ngày lao ??ng chân tay m?t nh?c. Nh?ng v?n s? kh?i ??u nan, V? Ki?n ?ã có b??c kh?i ??u không m?y hoàn h?o khi trong 6 n?m tr?i s? nghi?p ca hát c?a anh không tiên tri?n là bao, cho t?i m?t ngày anh giã t? quê nhà và sang ?ài Loan t? nh?ng l?i m?i ?óng phim c?a nh?ng ??o di?n ? ?ây, và danh hi?u ngôi sao ?i?n ?nh c?a V? Ki?n ???c kh?i ??u t? vùng ??t x? ?ài này.
V? Ki?n r?t thành công trong ngh? nghi?p nh?ng anh l?n ??n trong tình duyên khi trong quá kh? anh ?ã dang d? cu?c tình v?i hai ng??i ph? n?,có l? vì th?i gian anh dành cho công vi?c là quá nhi?u. Tuy nhiên m?t n?a c?a anh ?ã xu?t hi?n,?ó là Tr??ng Tây m?t n? di?n viên ?i?n ?nh c?ng khá n?i ti?ng.Hai ng??i ?ã t? ch?c ?ám c??i vào n?m 2009.
Phim Tr??ng V? Ki?n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Emiya-san Chi no Kyou no Gohan

92 view

13/13 Tập
Akagami No Shirayuki-hime Ova

90 view

1/1 Tập
Shinreigari: Ghost Hound

320 view

22/22 Tập
Akibas Trip

242 view

13/13 Tập
Senki Zesshou Symphogear Axz

92 view

13/13 Tập
Shingeki No Bahamut: Genesis

151 view

12/12 Tập
Fairy Tail Ova 2

191 view

1 Tập
Omoide No Marnie

98 view

Movie
Seiren

187 view

12/12 Tập
Tây Hành Kỷ

341 view

38/38 Tập
Fuuka

171 view

12/12 Tập
Thần Vô Gia Cư [ss1-bd]

256 view

12/12 Tập + OVA