{Châu Nhu?n Phát

Châu Nhu?n Phát

Tên khai sinh: Châu Nhu?n Phát

Tên Khác: Donald Chow

Ngày sinh: 18.5.1955

Nơi sinh: Nam Nha ??o, H?ng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vai diễn đáng chú ý: Lý Mã Kh?c trong Anh Hùng B?n S?c, H?a V?n C??ng trong B?n Th??ng H?i, Lý M? B?ch trong Ng?a H? Tàng Long

Châu Nhu?n Phát là m?t di?n viên ?i?n ?nh c?c k? n?i ti?ng c?a n?n ?i?n ?nh H?ng Kông.Châu Nhu?n Phát sinh ngày 18 tháng 5 n?m 1955 t?i Nam Nha ??o thu?c H?ng Kông, t? nh? Nhu?n Phát ?ã s?ng trong c?nh nghèo khó nên anh ?ã ph?i c?c kh? t? nh?,bu?i sáng s?m Nhu?n Phát cùng m? c?a mình ra ch? bán ?? ?n sáng sau ?ó chi?u ??n thì anh ra ??ng lo vi?c ??ng án ?? m?u sinh.Khi l?n lên,n?m anh lên 17 thì ph?i ngh? h?c và làm nhi?u ngh? khác nhau ?? m?u sinh cùng v?i gia ?ình, con ???ng công danh dang d?.
 
Vào n?m 1973,cu?c ??i Nhu?n Phát chuy?n sang m?t trang m?i khi anh bi?t tin hãng phim TVB t? ch?c cu?c thi tuy?n di?n viên và sau ?ó anh tham gia thi tuy?n,sau ?ó Nhu?n Phát ?ã chi?m ???c c?m tình c?a TVB và m?t b?n h?p ??ng làm vi?c 3 n?m ???c TVB v?ch ra.Nhu?n Phát d?n d?n tr? nên quen thu?c v?i khán gi? màn ?nh nh? nh? vào tài n?ng di?n xu?t r?t ??t c?a mình cùng v?i l?i th? cao l?n ??p trai.Và thành công c?a anh b?t ??u ??n t? vai di?n H?a V?n C??ng trong phim b?n Th??ng H?i ???c TVB s?n xu?t vào n?m 1980,và sau ?ó thành công n?i ti?p thành công v?i b? phim v?i vai di?n L?nh H? Xung trong Ti?u Ng?o Giang H?, phim do TVB s?n xu?t vào n?m 1984, t? ?ây Châu Nhu?n Phát b?t ??u b??c chân vào ng??ng c?a Ngôi Sao ?i?n ?nh.
 
Th?y ???c tài n?ng c?a Châu Nhu?n Phát,??o di?n Ngô V? Sâm ?ã m?i anh di?n vai nam chính trong b? phim Anh Hùng B?n S?c ???c th?c hi?n vào n?m 1986 và b? phim ?ã th?c s? thành công m? mãn v?i vai Lý Mã Kh?c.?ây c?ng là b? phim ??ng v? trí á quân trong top nh?ng phim hay nh?t c?a ?i?n anh Trung Hoa trong vòng 100 n?m tr? l?i. 
 
Nhu?n Phát và ??o di?n V? Sâm l?i ti?p t?c h?p tác trong các phim hành d?ng nh? Anh Hùng B?n S?c 2, ?i?p Huy?t Song Hùng....Và ??nh cao c?a s? nghi?p là khi anh tham gia b? phim Th?n Bài v?i vai nam chính,?ây là b? phim thành công vang d?i và là hình ?nh cho nh?ng b? phim v? c? b?c sau này noi theo.
 
V?i nh?ng thành công nh? th?, Nhu?n Phát b?t ??u chi?n d?ch l?n sân sang th? tr??ng ?i?n ?nh HollyWood và g?t hái ???c r?t nhi?u thành công cùng nhi?u gi?i th??ng c?a các hi?p h?i ?i?n ?nh.
Phim Châu Nhu?n Phát


Bạn Đã Xem Chưa ?

Doukyuusei

116 view

Movie
Eldlive

231 view

12/12 Tập
Clannad

1316 view

24/24 Tập
Fights Break Sphere

89 view

7/?? Tập
Hibike! Euphonium: Suisougaku-bu No Nichijou

200 view

7/7 Tập
Working!!! Lord Of The Takanashi

84 view

1/1 Tập
Dragon Ball Gt

585 view

64/64 Tập
Chain Chronicle: Haecceitas No Hikari

261 view

12/12 Tập
Princess Principal

248 view

12/12
Little Witch Academia: Mahoujikake No Parade

54 view

1 Tập
Monster Strike

256 view

23/51 Tập
Hinomaruzumou

623 view

24/24 Tập