{Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì

Tên khai sinh: Châu Tinh Trì

Tên Khác: Stephen Chow

Ngày sinh: 22/6/1962

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý: A Tinh trong ??i bóng Thi?u lâm, Tôn Ng? Không trong Tân Tây Du Kí

Châu Tinh Trì là m?t di?n viên ?i?n ?nh r?t n?i ti?ng c?a H?ng kong trong th? lo?i phim hài, anh ???c m?nh danh là Vua Hài c?a nên ?i?n ?nh Á Châu. Châu Tinh Trì sinh ngày 22 tháng 6 n?m 1962 t?i H?ng Kong, t? nh? anh ?ã có ni?m ?am mê võ thu?t nh?ng b? gia ?ình ng?n c?n do cha m? c?a anh không ?? kh? n?ng kinh t? cho anh theo ?u?i ??c m? c?a mình.

Sau này, Châu Tinh Trì theo h?c m?t l?p võ V?nh Xuân quy?n và anh th?n t??ng ngôi sao võ thu?t Lý Li?u Long.Lý Ti?u Long chính là c?m h?ng cho nh?ng tác ph?m ?i?n ?nh n?i danh c?a Châu Tinh Trì th?i gian sau này.Th?i gian sau này,Châu Tinh Trì sau khi anh h?c và t?t nghi?p ? hãng phim TVB, anh kh?i ??u s? nghi?p c?a mình b?ng vai trò c?a m?t ng??i MC cho m?t ch??ng trình truy?n hình thi?u nhi c?a ?ài truy?n hình TVB.

Trong 5 n?m, Châu Tinh Trì không h? có b??c nh?y v?t nào trong s? nghi?p mà ch? gi?m chân t?i ch? c?a vai trò ng??i d?n ch??ng trình và nh?ng vai di?n hoàn toàn không ?? l?i d?u ?n cho khán gi?.N?m 1990, Châu Tinh Trì tham gia vào b? phim ?? Thánh, anh ???c tr? thành di?n viên chính v?i vai A Tinh, b? phim thành công r?c r?,?ây th?c s? là b??c ngo?t v? ??i trong s? nghi?p c?a Vua Hài.Sau ?ó anh xây d?ng hình ?nh c?a mình trong nh?ng b? phim theo mô hình c?a nhân v?t A Tinh trong ?? Thánh, và m?t lo?t nhân v?t khác ra ??i trong các b? phim nh? qu?c s?n 007, h?c ???ng uy long, Th?n ?n....

D?n d?n hình t??ng c?a Châu Tinh Trì ngày càng in sâu trong lòng khán gi?. Sau ?ó vào n?m 1994,Châu Tinh Trì tham gia b? phim Tây Du Ký, trong phim anh ?óng vai T? Thiên ??i Thánh Tôn Ng? Không,và vai di?n này ?ã mang l?i cho anh danh hi?u Nam Di?n Viên chính xu?t s?c nh?t.Sau này khi ?ã có tu?i, Châu Tinh Trì tr? thành ??o di?n cho nh?ng b? phim, anh ít khi xu?t hi?n trên màn ?nh.Châu Tinh Trì ?ã l?p k? l?c v? s? ti?n thu v? trong nh?ng b? phim mà anh tham gia lên t?i con s? 200 tri?u USD,m?t con s? kh?ng khi?p và ch? ch?u lép v? tr??c ngôi sao ?i?n ?nh ?i?n trai L?u ??c Hòa

Phim Châu Tinh Trì


Bạn Đã Xem Chưa ?

Bloodivores

40 view

12/12 Tập
Hitorijime My Hero

58 view

12/12 Tập
Netsuzou Trap

100 view

12/12 Tập
Kakegurui

119 view

12/12 Tập
Shingeki No Kyojin Ss2

54 view

12/12 Tập
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

30 view

12/12 Tập
Jaku-chara Tomozaki-kun

7 view

02/?? Tập
Kakegurui××

6 view

24 phut
High School Star Musical

29 view

12/12 Tập
Hina Logi: From Luck & Logic

98 view

5/12 Tập
Tales Of Zestiria The X Ss2

80 view

13/13 Tập
Battle Girl Project

55 view

8/?? Tập