{Chung T? ??n

Chung T? ??n

Tên khai sinh: Chung T? ??n

Tên Khác: Chân T? ?an

Ngày sinh: 27.6.1963

Nơi sinh: Qu?ng Châu, Qu?ng ?ông, Trung Qu?c

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng K? Anh trong phim Thi?u Niên Hoàng Phi H?ng, Tr?n Chân trong phim huyen thoai tr?n chân

Chung T? ??n sinh ngày 27 tháng 6 n?m 1963,cha c?a anh là m?t nhà báo tên là Chung V?n Long,m? anh là M?ch B?o Thi?n và là m?t võ s? Thái C?c Quy?n n?i danh.N?m lên 9,Chung T? ??n cùng cha m? xu?t c?nh sang M? sinh s?ng ? Boston.T? nh? Chung T? ??n r?t ?am mê võ thu?t và h?c ch?i ?àn d??ng c?m theo th? lo?i c? ?i?n,cùng v?i em  gái c?a mình là Chung T? Tình,c? hai ??u r?t say mê h?c võ,Chung T? ?on th?n t??ng Lý Ti?u Long ??n n?i luôn b?t ch??c phong cách c?t m?nh v?i l?a ? ?ng chân nh? Lý Ti?u Long.Càng ngày anh càng m?i mê h?c võ mà bõ nê h?c hành,c?ng gi?ng nh? th?n t??ng c?a mình,Chung T? ??n r?t hay gây s? ?ánh nhau v?i ng??i khác,d?n d?n gia nh?p bang phái su?t ngày ?ánh ??m,và s? vi?c ch? ch?m d?t khi m?t v? áng m?ng do b?ng phái c?a anh gây ra,sau ?ó vì s? an toàn,gia ?ình c?a Chung T? ??n tr? v? Qu?ng ?ông sinh s?ng.Sau khi h?i h??ng,T? ??n gia nh?p ??i wushu và h?c võ cùng hai v? s? ph?,m?t v? s? ph? h? Lý và m?t v? s? ph? tên là Ngô Bân, ông c?ng là th?y d?y võ c?a ngôi sao võ thu?t Lý Liên Ki?t.S? nghi?p ?i?n ?nh c?a Chung T? ??n ch? b?t ??u khi anh ???c m?t ng??i b?n c?a m? mình gi?i thi?u ?óng th? th? vai trong phim Thiên S? Chàng Tà,và sau ?ó anh ???c nh?n vai chính trong phim Thái C?c Túy Quy?n hay còn g?i là Ti?u Thái C?c và n?m 1984,K? t? ?ó,m?i ng??i d?n d?n bi?t ??n tên tu?i c?a anh.

Sau ?ó anh ti?p t?c ???c th? vài chính trong các phim nh? ??c C?nh ?? Long 1,??c C?nh ?? Long 2,Con Gái Qu? Satan,N? H?a Uy Long 2.D?u m?c l?ch s? ti?p theo là khi anh th? vai N?p Lang Nguyên Thu?t trong phim Hoàng Phi H?ng 2 t?c Nam Nhi ???ng T? C??ng,tr?n ??u c?a anh và lý Liên Ki?t ???c ??a vào danh sách võ thu?t kinh ?i?n c?a Trung Qu?c và ?em v? cho anh danh hi?u Nam di?n viên ph? xu?t s?c nh?t trong liên hoan phim t? ch?c h?i H?ng Kông.

Sau ?ó,anh ti?p t?c thành công trong b? phim c? trang Tân Long Môn Khách S?n.Và tên tu?i c?a Chung T? ??n lan r?ng ra qu?c t? và anh chính th?c tr? thành ngôi sao võ thu?t Trung Qu?c sau vai di?n Hoàng Kì Anh trong phim Thi?u Niên Hoàng Phi H?ng hay còn g?i là Con Khi S?t.B? phim thành công ??n n?i nó tr? thành ?? tài cho r?t nhi?u b? phim ?n theo,?ây là d?u son chói l?i trong cu?c ??i và s? nghi?p c?a anh.

Sau này, Chung T? ??n tham gia r?t nhi?u phim và d?n tr? thành m?t ng??i ch? ??o võ thu?t và ???c Hollywood m?i ?óng phim nh?ng có m?t s? vai mà anh t? ch?i.Chung T? ??n gi? ?ây ?ã l?n tu?i,vì th? anh không còn th??ng xuyên làm di?n viên mà thay vào ?ó anh tr? thành ??o di?n và ch? ??o võ thu?t.

Phim Chung T? ??n


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tokimeki Memorial: Only Love

215 view

25/25 Tập
Clockwork Planet

136 view

12/12 Tập
One Room Third Season

41 view

12/12 Tập
Nobunaga No Shinobi: Ise Kanegasaki-hen

186 view

26/?? Tập
Ushio To Tora 2nd Season

54 view

13/13 Tập
Akibas Trip

66 view

13/13 Tập
Hinomaruzumou

146 view

24/24 Tập
Koro-sensei Quest!

70 view

12/12 Tập
Tensei Shitara Slime Datta Ken

32 view

24/24 Tập
Seikaisuru Kado

125 view

12/12 Tập
Zoku Owarimonogatari

54 view

6/6 Tập
Fairy Tail Ova 3

32 view

1 Tập