{H?ng Kim B?o

H?ng Kim B?o

Tên khai sinh: H?ng Kim B?o

Tên Khác: H?ng Tam Mao, Sammo Hung

Ngày sinh: 7 tháng 1

Nơi sinh: H?ng Kông

Chiều cao: Ch?a C?p Nh?t

Vai diễn đáng chú ý: Ch?a C?p Nh?t

H?ng Kim B?o sinh n?m 1952 t?i H?ng Kông v?i tên khai sinh H?ng Tam Mao (???). Ông sinh ra trong m?t gia ?ình giàu truy?n th?ng ngh? thu?t, bà ngo?i c?a ông là Ti?n T? Anh (???), n? di?n viên võ thu?t n?i ti?ng vào th?i k? ??u c?a ?i?n ?nh Trung Qu?c[1].
T? n?m lên 9 tu?i H?ng ?ã theo h?c s? ph? Vu Chiêm Nguyên t?i tr??ng kinh k?ch H?ng Kông[2]. Trong 7 n?m ? ?ây ông là tr??ng nhóm[3] di?n viên nh? tu?i Th?t Ti?u Phúc (???) v?i ngh? danh Nguyên Long (??). V? sau trong nhóm này ngoài H?ng Kim B?o còn có nhi?u di?n viên n?i ti?ng khác nh? Thành Long, Nguyên B?u, Nguyên Hoa. N?m 14 tu?i, H?ng ???c s? ph? c? tham gia ?óng th? cho m?t b? phim ?i?n ?nh, nh? c? h?i này mà ông có d?p làm quen và tr? nên yêu thích n?n ?i?n ?nh H?ng Kông[2]. N?m 16 tu?i ch? m?t th?i gian ng?n sau khi r?i tr??ng, H?ng Kim B?o b? ch?n th??ng và ph?i n?m li?t gi??ng trong th?i gian dài, ?ây là lý do khi?n ông tr? nên to béo t? khi còn r?t tr?.
Phim H?ng Kim B?o


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tales Of Zestiria The X

207 view

12/12 Tập
Eromanga-sensei

86 view

12/12 Tập
Haikyuu!! 2nd Season

90 view

25/25 Tập
Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu

28 view

12/12 Tập
Little Witch Academia

6 view

1 Tập
Chou Yuu Sekai: Being The Reality

33 view

12/20 Tập
Dragon Ball Gt

242 view

64/64 Tập
Dragon Ball Z - Movies

52 view

9/9 Tập
Dragon Ball Kai 2014

199 view

61/61 Tập
Chaos Child

43 view

12/12 Tập
To Love-ru Darkness Bd - Season 3

45 view

12/12 Tập
Bang Dream

42 view

12/25 Tập