{Thành Long

Thành Long

Tên khai sinh: Thành Long

Tên Khác: Jackie Chan, Nguyên Lâu, Big Brother

Ngày sinh: 07/04/1954

Nơi sinh: Núi Thái Bình, H?ng Kông, Trung Qu?c

Chiều cao: 1.74m

Vai diễn đáng chú ý: Hoàng Phi H?ng trong b? phim Túy Quy?n 2

Thành Long tên th?t là Tr?n C?ng Sinh, cha là Tr?n Chí Bình và m? là Tr?n L? L?.T? nh? Thành Long ?ã ph?i s?ng xa cha m? c?a mình, vì th? s? h?c c?a anh ch?m d?t r?t s?m khi cha m? c?a anh sang Úc ?? làm trong ??i s? quán,và Thành Long ???c g?i g?m ??n trung tâm hý k?ch c?u Trung Qu?c lúc này do m?t v? s? ph? tên là Vu Chiêm Nguyên ?i?u hành.T?i n?i ?ây,Thành Long ???c ch? d?y các th? nhào l?n và tr?i qua nh?ng khóa hu?n luy?n th?t s? kh?c nghi?t trong m?t th?i gian r?t dài.Lúc này, trong tr??ng có m?t nhóm h?c sinh r?t gi?i ???c g?i là Th?t Ti?u Phúc,d?n d?n kh?ng ??nh tài n?ng,Thành Long gia nh?p vào Th?t Ti?u Phúc cùng v?i nh?ng di?n viên n?i ti?ng sau này nh? Nguyên B?u và H?ng Kim B?o.B? phim ??u tiên trong s? nghi?p c?a anh là phim ??i Ti?u Hoàng Thiên Bá ???c quay vào n?m 1962, anh có vai di?n nh? cùng v?i nh?ng ng??i b?n c?a mình trong Th?t Ti?u Phúc.Sau này, Thành Long ti?p t?c xu?t hi?n trong các b? phim nh? L??ng S?n Bá Chúc Anh ?ài vào n?m 1963,phim Hi?p N? n?m 1971,và nh?ng b? phim n?i ti?ng c?a Lý Ti?u Long nh? Tinh Võ Môn, Long Tranh H? ??u.

 
Và t?t c? các vai anh ??m nh?n trong th?i gian này ch? là vai ph?.Cho ??n n?m 1973 anh ??m nhi?m vai chính ??u tiên trong s? nghi?p c?a mình v?i b? phim Quãng ?ông Ti?u Lão H?, nh?ng v?n s? kh?i ??u nan, b? phim không thành công nh? mong ??i.D?u m?c s? nghi?p c?a anh b?t ??u vào n?m 1978 khi anh ??m nh?n vai chính trong b? phim Xà Hình ?iêu Th?,c?ng t? ?ây phong cách phim võ thu?t hài c?a Thành Long chính th?c ???c hình thành và ?i vào lòng khán gi?.Sau ?ó thành Long ti?p t?c thành công v?i b? phim Túy Quy?n 1 và Túy Quy?n 2, ?ây là b? phim n?m trong danh sách 100 phim hay nh?t m?i th?i ??i, gây ti?ng vang r?t l?n trong công chúng yêu m?n phim võ thu?t.Thành Long ti?p t?c thành công v?i các b? phim sau này v?i phong cách hành ??ng hài c?c k? vui nh?n c?a mình. Thành Long t?n công vào Holly Wood vào n?m 1995 v?i s? góp m?t trong b? phim náo lo?n ph? Bronx,sau ?ó là m?t lo?t b? phim khác t?i th? tr??ng ?i?n ?nh B?c M?. 
 
Sau này,Thành Long d?n có tu?i,anh ít khi t? mình di?n các pha hành ??ng nguy hi?m nh? tr??c ?ây, mà anh chuy?n sang th? lo?i phim chính k?ch t? n?m 1998 cho ??n nay. 
Bên c?nh ?ó, Thành Long c?ng là m?t ca s?,m?t ng??i MC,m?t s? gi? hòa bình và là m?t th?n t??ng c?a công chúng.Thành Long ?ã ?? l?i d?u son trong s? nghi?p c?a mình b?ng m?t ngôi sao có tên Jacky Chan trên ??i L? Danh V?ng c?a Holly Wood.?ó là m?t vinh d? r?t l?n và c?ng là s? ??n ??p cho s? c? g?ng và n? l?c trong su?t cu?c ??i ?i?n ?nh c?a minh.

 

Phim Thành Long


Bạn Đã Xem Chưa ?

Tây Hành Kỷ

341 view

38/38 Tập
Tamako Market

237 view

12/12 Tập
High School Star Musical

278 view

12/12 Tập
Bloodivores

272 view

12/12 Tập
Reikenzan: Eichi E No Shikaku

81 view

2/12 Tập
Re:zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

186 view

25/25 Tập
Yuru Yuri Nachuyachumi! Plus

110 view

2/2 Tập
School Rumble

183 view

26/26 Tập + OVA
Netsuzou Trap

339 view

12/12 Tập
Saiyuuki Reload Blast

232 view

12/12 Tập
Brothers Conflict

232 view

12/12 Tập
Denpa Onna To Seishun Otoko

429 view

13/13 Tập